Arbetsmiljöombudets roll

Arbetsmiljöombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde.

Arbetsmiljöombudet ska verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen. Arbetsmiljöombudet ska också söka vinna arbetstagarnas medverkan i detta arbete samt vara en resurs och samtalspartner till prefekten. Arbetsmiljöombudet utför sitt uppdrag i tjänsten.

Arbetsmiljöombudet har inte, i sin egenskap av att vara arbetsmiljöombud, något ansvar för arbetsmiljön i juridisk mening och kan därför inte ställas till svars för brister i arbetsmiljön eller för att åtgärder inte vidtas. Det hör inte till arbetsmiljöombudets uppgifter att själv svara för genomförandet av åtgärder för att undanröja brister i arbetsmiljön.

Arbetsmiljöombudet ska ha kunskap om:

 • Arbetsmiljöförhållanden inom sitt verksamhetsområde ur social, psykisk och fysisk synvinkel.
 • Förändringar som planeras av verksamhet och organisation samt överväga vilka konsekvenser dessa kan få ur arbetsmiljösynpunkt.
 • Innehållet i arbetsmiljölagstiftningen och de föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket som är tillämplig inom verksamhetsområdet.
 • Annan lagstiftning och information i den utsträckning denna har betydelse för den verksamhet som bedrivs.
 • Innehållet i de centrala parternas avtal, överenskommelser mm som har betydelse ur arbetsmiljösynpunkt.

Till arbetsmiljöombudets arbetsuppgifter hör att:

 • Ta initiativ till att brister i arbetsmiljön så snart som möjligt uppmärksammas och åtgärdas.
 • Delta i planeringen av organisationsförändringar, personalutbildning, införande av ny teknik och arbetsmetoder, inredning, planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall samt i annan planering som är av betydelse ur arbetsmiljösynpunkt.
 • Påverka att arbetsgivaren utför systematiskt arbetsmiljöarbete (arbetsmiljöplan) enligt anvisningar.
 • Delta vid upprättande av arbetsmiljöplan.
 • Yttra sig över ny- och ombyggnadsärenden, inrednings- och utrustningsärenden samt ramprogram.
 • Vid signaler på arbetsrelaterad ohälsa eller annan bristande anpassning av arbetet till arbetstagarnas förutsättningar och behov, ta initiativ till att åtgärder vidtas för att lösa problemen.
 • Beakta relationsproblem mellan student/lärare.
 • Delta i arbetsmiljörond och andra undersökningar om arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde (t ex de som utförs av Arbetsmiljöverket eller annan tillsynsmyndighet).
 • Delta i sammanträden vid institutionen där arbetsmiljöfrågor behandlas.
 • Medverka vid introduktion av nyanställda, studenter och gästforskare.
 • Delta vid utredning av arbetsskada.

Arbetsmiljöombudet har rätt att:

 • Tillkalla arbetsmiljösamtal med prefekt där såväl psykosociala som fysiska arbetsmiljöfrågor vid institutionen diskuteras.
 • Själv företa regelbunden inspektion av sitt arbetsmiljöområde.
 • Delta vid brandsyn.
 • Delta vid Akademiska hus eller annan hyresvärds slutbesiktning av ny-, om- och tillbyggnad.
 • Begära att systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljörond eller annan undersökning och kontroll av arbetsmiljöförhålllandena inom sitt verksamhetsområde genomförs.
 • Fortlöpande och i god tid bli underrättad om förändringar av betydelse för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde.
 • Med beaktande av sekretesslagstiftning ta del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som är av betydelse ur arbetsmiljösynpunkt.
 • Efter överenskommelse med prefekt samla arbetstagarna inom sitt verksamhetsområde under ordinarie arbetstid för information i aktuella arbetsmiljöfrågor.
 • Vända sig till företagshälsovården eller universitetets arbetsmiljöansvariga för att få råd och stöd i arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde.
 • Påkalla arbetsmiljökommitténs behandling av arbetsmiljöfråga.
 • Påkalla ingripande av tillsynsorgan (t ex Arbetsmiljöverket, brandmyndighet eller strålsäkerhetsmyndigheten) om framställning till prefekt inte leder till erforderligt resultat inom rimlig tid.
 • Om visst arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv och hälsa och rättelse inte genast uppnås genom arbetsgivarens försorg, bestämma att arbetet skall avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket.
 • Få skriftlig bekräftelse från prefekt på framställning som arbetsmiljöombudet inlämnat.

 

Frida Fjellström
2018-08-30