Arbetsskada och tillbud

Om du blir skadad i ditt arbete eller upplever en riskfylld händelse är det viktigt att göra en anmälan och rapportera till din chef.

Den som förvärvsarbetar - både fast och tillfälligt anställd - är försäkrad för arbetsskada. Doktorander och postdoktorer räknas som anställda, dock ej doktorander med stipendium. En arbetsskada är en skada som har uppstått på grund av olycksfall eller någon annan skadlig inverkan i arbetet. Studerande omfattas av arbetsskadeförsäkringen under moment i utbildningen där de utför arbete som stämmer överens med eller till sin art liknar sådant som vanligen utförs i förvärvsarbete.

Som arbetsskada räknas:

  • Olycksfall
  • Färdolycksfall
  • Arbetssjukdom
  • Smitta (ska vara bekräftad smitta)

Det kan t.ex. vara:

  • Kroppsliga skador som uppstått i arbetet
  • Kroppsliga skador på grund av hot eller våld i arbetet
  • Kroppsliga skador som uppstått på väg till eller från arbetet
  • Ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön, till exempel konflikter på arbetsplatsen eller hög arbetsbelastning.

Anmälan av arbetsskada

Om du blir skadad i ditt arbete ska du omedelbart meddela din chef. Din chef ska då omedelbart göra en anmälan till Försäkringskassan. Anmälan ska ske i samråd med arbetsmiljöombudet vid din institution eller enhet. Anmälan av arbetsskada görs här: https://anmalarbetsskada.se Läs mer om hur du praktiskt gör din anmälan under rutiner för anmälan i högerspalten. Vid frågor kontakta arbetsmiljösamordnaren vid Lokalförsörjningsenheten, Carolin Johansson.

Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet, oavsett om de lett till sjukfrånvaro eller inte. En anmälan är ett viktigt underlag för att du ska kunna ansöka om ersättning från de försäkringar du omfattas av som anställd. En anmälan visar också brister i arbetsmiljön och gör det möjligt för universitet att utreda, åtgärda och förebygga.

 

Tillbud

Ett tillbud är en plötslig händelse som hade kunnat leda till personskada. För att förebygga arbetsskador ska din chef i samråd med arbetsmiljöombud uppmärksamma, utreda och rapportera alla olyckstillbud.

Anmälan av tillbud

Blankett för tillbud (finns i högerspalt) ska skickas till arbetsmiljösamordnaren vid Lokalförsörjningsenheten, Carolin Johansson. Att du rapporterar tillbud till din chef visar olika typer av arbetsmiljörisker och är viktigt i arbetet med att förbättra vår arbetsmiljö.

 

 

 

 

Kontaktinformation

Carolin Johansson
Lokalförsörjningsenheten
090-786 69 55

Besöksadress
Förvaltningshuset, Tornet
Universitetstorget 16, plan 4

Carolin Johansson
2018-04-10