Arbetsmiljöorganisation

Att skapa en god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för ledning, anställda och studenter och alla har ansvar att medverka. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet ska ske enligt gällande lagar och förordningar samt inom ramen för universitetets egna policier, handlingsplaner, riktlinjer och föreskrifter.

Arbetsmiljöarbetet samordnas och bedrivs på institutions- eller enhetsnivå. Prefekt eller enhetschef ansvarar för att leda institutionens arbete enligt skriftlig uppgiftsfördelning från dekan till prefekt. Fakultetsnämnden ska leda hela fakultetens arbetsmiljöarbete samt genomföra en tydlig delegation till prefekter men även följa upp att delegationen fungerar. Dekanen ska även sammanställa institutionernas handlingsplaner en gång per år och sedan rapportera olika planerade åtgärder till rektor och Arbetsmiljökommittén.

Formerna för samverkan i arbetsmiljöfrågor regleras i Lokalt kollektivavtal för samverkan och utveckling, Dnr 2013/1166.

Nominering av arbetsmiljöombud - blankett.

Arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombudet ska företräda dig som anställd i arbetsmiljöfrågor. Hen ska engagera sina kollegor att medverka i arbetsmiljöarbetet samt vara en resurs och samtalspartner till prefekten eller enhetschefen. Uppdraget som arbetsmiljöombud utförs i tjänsten. Formellt utses arbetsmiljöombudet av facken gemensamt, men ska väljas av medarbetarna vid till exempel en arbetsplatsträff.

Studenternas arbetsmiljöombud

Institutioner och enheter med studenter ska inkludera studenternas arbetsmiljö i sitt arbetsmiljöarbete och prefekter, chefer och arbetsmiljöombud ska därför ha en nära samverkan med studenternas arbetsmiljöombud. Ombuden har god kunskap om arbets- och studiemiljön och är därför en viktig kontakt i arbetsmiljöarbetet. Studenternas ombud väljs varje år av studentkårerna och en uppdaterad lista hittar du under rubriken Relaterad information här på sidan.

Arbetsmiljökommittén (AMK)

Arbetsmiljökommittén utgör en del av universitets samverkansorganisation. Arbetsmiljökommitténs uppgift är att delta i planering och ge riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet och andra insatser som leder till att arbetsmiljömålen uppfylls samt följa och analysera resultatet av vidtagna åtgärder. Vid minst sex tillfällen per kalenderår sammanträder universitetets arbetsmiljökommitté. Vid dessa tillfällen företräds arbetsgivaren av: universitetsdirektör tillika ordförande, personalchef tillika vice ordförande och två ytterligare arbetsgivarföreträdare. Arbetstagarna företräds av en representant från vardera avtalsslutande arbetstagarorganisation samt två huvudarbetsmiljöombud. Studenterna företräds av två representanter.

Roll Namn Funktion
Ordförande Caroline Sjöberg Universitetsdirektör
Vice ordförande Lars Nordlander Personalchef
Sekreterare  Jeanette Lövqvist Utvecklingskonsult, Personalenheten
Ledamöter Carolin Johansson Arbetsmiljösamordnare, Fysisk arbetsmiljö
  Siv Sjödin SEKO
  Christina Boström SACO
  Mats-Åke Moritz-Lundkvist ST/OFR
    Huvudarbetsmiljöombud
    Huvudarbetsmiljöombud
    Studiesocialt ansvarig och huvudstuderandearbetsmiljöombud
    Studiesocialt ansvarig och huvudstuderandearbetsmiljöombud

Vid två av arbetsmiljökommitténs möten per kalenderår adjungeras en företrädare från företagshälsovården och en företrädare från studenthälsovården. Vid behov kan ytterligare personer bjudas in.

Stödresurser

Fysisk arbetsmiljö, arbetsmiljösamordnare:
Carolin Johansson
Psykosocial arbetsmiljö, arbetsmiljösamordnare:
Jeanette Lövqvist
Anna Mothander
Lars Mähler
Marguerite Olofsson
Säkerhet:
Jörgen Sandström
Konsult kemiska ämnen:
Olle Nygren
Konsult radioaktiva ämnen:
Heikki Tölli
Miljö, miljösamordnare:
Åsa Bäckström
Lika villkor:
Mikaela Hammarstedt
Caroline Henrysson

Huvudarbetsmiljöombud 2017-04-01 - 2020-03-31

Inger Cullman, tfn 786 74 90, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet samt förvaltningen
Linda Johansson, tfn 786 67 11, Samhällsvetenskaplig fakultet samt förvaltningen
Helen Johansson, tfn 786 70 69, Medicinska fakulteten
Lars-Åke Persson, tfn 786 59 13, Humanistiska fakulteten samt UB

Huvudstuderandearbetsmiljöombud 2014-07-01--2015-06-30

NTK: Emilia Modig, studiesocialt@ntk.umu.se
Medicinska studentkåren: Anton Sandin, studiesocialt@medicinska.se
Umeå studentkår: Behnam Golpayegani, likavillkor@umeastudentkar.se

Företagshälsovården/Feelgood tel 17 63 80

Studenthälsovården tel 786 90 50

Personalenheten
2018-01-10