Arbetsmiljöorganisation

Att skapa en god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för ledning, anställda och studenter och alla har ansvar att medverka. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet ska ske enligt gällande lagar och förordningar samt inom ramen för universitetets egna policier, handlingsplaner, riktlinjer och föreskrifter.

Arbetsmiljöarbetet samordnas och bedrivs på institutions- eller enhetsnivå.

Prefekt eller enhetschef ansvarar för att leda institutionens arbete enligt skriftlig uppgiftsfördelning från dekan/motsvarande. Arbetsmiljöombud är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Formerna för samverkan i arbetsmiljöfrågor regleras i Lokalt kollektivavtal för samverkan och utveckling, Dnr 2013/1166.

Arbetsmiljöombud

Arbetsmiljöombudet ska företräda dig som anställd i arbetsmiljöfrågor. Hen ska engagera sina kollegor att medverka i arbetsmiljöarbetet samt vara en resurs och samtalspartner till prefekten eller enhetschefen. Uppdraget som arbetsmiljöombud utförs i tjänsten.

Formellt utses arbetsmiljöombudet av facken gemensamt, men ska väljas av medarbetarna vid till exempel en arbetsplatsträff.

Studenternas arbetsmiljöombud

Institutioner och enheter med studenter ska inkludera studenternas arbetsmiljö i sitt arbetsmiljöarbete och prefekter, chefer och arbetsmiljöombud ska därför ha en nära samverkan med studenternas arbetsmiljöombud. Ombuden har god kunskap om arbets- och studiemiljön och är därför en viktig kontakt i arbetsmiljöarbetet.

Studenternas ombud väljs varje år av studentkårerna och en uppdaterad lista hittar du under rubriken Relaterad information här på sidan.

Arbetsmiljökommittén (AMK)

Arbetsmiljökommittén utgör en del av universitets samverkansorganisation. Arbetsmiljökommitténs uppgift är att delta i planering och ge riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet och andra insatser som leder till att arbetsmiljömålen uppfylls samt följa och analysera resultatet av vidtagna åtgärder.

Vid minst sex tillfällen per kalenderår sammanträder universitetets arbetsmiljökommitté.

Vid dessa tillfällen företräds arbetsgivaren av universitetsdirektör (ordförande), personalchef (vice ordförande) och två ytterligare arbetsgivarföreträdare.

Arbetstagarna företräds av en representant från vardera avtalsslutande arbetstagarorganisation och två huvudarbetsmiljöombud.

Studenterna företräds av två representanter.

Roll Namn Funktion
Ordförande Hans Wiklund Universitetsdirektör
Vice ordförande Lars Nordlander Personalchef
Sekreterare  Pernilla Jansson HR-strateg, Personalenheten
Ledamöter Jeanette Lövqvist

Arbetsmiljösamordnare, Organisatorisk och social arbetsmiljö

  Ulrika Moström

Arbetsmiljösamordnare, fysisk arbetsmiljö

  Ann-Kristin Olovsson SEKO
  Christina Boström SACO
  Yvonne Jonsson ST/OFR
    Huvudarbetsmiljöombud
    Huvudarbetsmiljöombud
    Studiesocialt ansvarig och huvudstuderandearbetsmiljöombud
    Studiesocialt ansvarig och huvudstuderandearbetsmiljöombud

Vid två av arbetsmiljökommitténs möten per kalenderår adjungeras en företrädare från företagshälsovården och en företrädare från studenthälsovården. Vid behov kan ytterligare personer bjudas in.

Stödresurser

Fysisk arbetsmiljö, arbetsmiljösamordnare:
Ulrika Moström
Organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetsmiljösamordnare:
Jeanette Lövqvist
Pernilla Jansson
Säkerhet:
Lisa Redin
Konsult kemiska ämnen:
Per Liljelind
Konsult radioaktiva ämnen:
Pia Grahn
Miljö, miljösamordnare:
Åsa Bäckström
Lika villkor:
Annelie Mellström
Thomas Wahlström

 

Huvudarbetsmiljöombud 2020-03-01 till 2023-02-28

Stefan Fleig, telefon 090-786 59 98, Humanistiska fakulteten, UB samt sliperiet
Linda Johansson, telefon 090-786 67 11, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet samt Universitetsförvaltningen
Kotryna Symonyte, Medicinska fakulteten
Anita Pettersson-Strömbäck, telefon 090-786 88 34, Samhällsvetenskaplig fakultet och sliperiet

Huvudstuderandearbetsmiljöombud 2018-07-01--2019-06-30

NTK: studiesocialt@ntk.umu.se
Medicinska studentkåren: studiesocialt@medicinska.se
Umeå studentkår: likavillkor@umeastudentkar.se

Företagshälsovården/Feelgood telefon 090-17 63 80

Studenthälsovården telefon 090-786 90 50

Personalenheten
2020-08-03