Första hjälpen, krisstöd och hjärtstartare

Lagstiftning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 1999:7 om första hjälpen och krisstöd ska första hjälpen och krisstöd planeras, ordnas och följas upp med utgångspunkt från en bedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet.

I föreskriften anges att på varje arbetsställe ska finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Det ska säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället. De ska fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller.

Första hjälpen och krisstöd ska planeras, ordnas och följas upp med utgångspunkt från en bedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns ska det finnas tillräckligt antal personer som kan första hjälpen på arbetsstället.

Enligt föreskriften ska de på lämpliga ställen finnas anslag med uppgift om:

  • Var utrustning för första hjälpen finns
  • Vilka personer som kan ge första hjälpen
  • Telefonnummer till utryckningsfordon och taxi samt
  • Adress och om det behövs färdbeskrivning till arbetsstället

Vid alla arbetsställen ska i tillräcklig omfattning finnas utrustning för första hjälpen. Universitetet har en rutin för första hjälpen och krisstöd, rektorsbeslut dnr:300-2783-09, datum:2009-11-17 om "Första hjälpen".

Regel för första hjälpen

I ovan nämnda rektorsbeslut (finns i sin helhet i högerspalt) anges att arbetsplatserna behöver ha kännedom om vilka risker som kan uppstå i vardagen och ha en utbyggd och välutbildad första hjälpen organisation som kan hantera dessa risker.

I beslutet beskrivs ansvaret:
Rektor har det övergripande ansvaret för att en funktionell första hjälpen organisation finns för universitetet. Ansvaret omfattar införande, uppföljning, revideringar och vidareutveckling av organisationsplanen.

Dekan/motsvarande är direkt ansvarig för upprättandet av fakultetens plan över första hjälpen organisationen. Ansvaret omfattar införande, uppföljning, revideringar och vidareutveckling av organisationsplanen.

Prefekt/motsvarande är ansvarig för framtagande och fastställande av sin institutions organisationsplan för första hjälpen och upprättande av funktionell rutinbeskrivning.

Som bilaga till beslutet finns en Vägledning för riskbedömning och för att säkerställa en godtagbar första hjälpen beredskap (sida 2 i rektorsbeslutet)som bl.a. anger:
Institutionen ska gå igenom alla sina arbetsplatser och identifiera alla de risker som kan tänkas uppkomma i verksamheten och som har betydelse för att klarlägga behovet av första hjälpen insatser.

Resultatet av riskinventeringen ska ligga till grund för att bestämma arbetsplatsens behov av personal som kan ge erforderlig akut insats. Vid bedömningen av erforderligt antal utbildade ska hänsyn tas till ev. skiftarbete om detta förekommer. Hänsyn ska även tas till arbetsstyrkans utspridning. Utifrån riskbedömningens resultat fastställs vilken utrustning som ska finnas på arbetsplatsen.

Utbildning

Det är upp till varje chef att göra en riskbedömning för att komma fram till hur många personer på arbetsplatsen som behöver ha utbildning i första hjälpen. Mer information om hur man ska göra bedömningen finns i regel för första hjälpen och krisstöd.

Första hjälpen med krisstöd (L-ABC) ca 3 h

Syfte: Att deltagaren efter genomförd kurs skall kunna leda och agera vid en olycksplats och ge första hjälpen med krisstöd efter behov enligt AFS 1999:7.Följande delar ingår, både teoretiska och praktiska moment:
• L-ABC (Livsfarligt läge, andning, blödning, cirkulation)
• Hastigt insjuknande
• Första förband
• Första Krishantering

Grundkurs vuxen-HLR med hjärtstartare, ca 3 h

Syfte: Att kunna konstatera och utföra HLR (hjärt- lungräddning) vid ett hjärtstopp och i samband med detta använda en hjärtstartare vid återupplivning. En kort introduktion i hur en hjärtstartare fungerar. Följande delar ingår, fokus på praktisk övning:
• Hjärt- & Lungräddning
• Bröstkompressioner
• Mun mot mun-andning
• Kontroll av livstecken
• Stabilt sidoläge
• Hjärtstartare

Utbildningstillfällen, anmälan och kostnad

Från och med hösten 2016 tillhandahåller Feelgood öppna utbildningstillfällen en gång per månad i första hjälpen och hjärt- lungräddning (HLR) med enkel hjärtstartare.

Utbildningen är en heldagsutbildning med max 12 deltagare per tillfälle. För att delta behövs ett utbildningsmaterial i form av en "Mini-Anne docka". Kostnaden för materialet är 550 kr per deltagare och behålls av deltagarna/arbetsplatsen.

Anmälan sker via formulär till. Observera att anmälan är bindande. Vid avbokning senare än en vecka innan utbildning debiteras institutionen 1000 kronor/deltagare.

Repetitionsutbildning är viktig för att behålla kunskap och säkra kvalitetet, ett repetitionsutbildningstillfälle per termin planeras.

 Datum                                  Tid                               

Nya datum kommer ht 2018

Om man önskar ordna en utbildning för sin enhet kan Feelgood komma till arbetsplatsen. Pris för heldagsutbildning är 13 000 kronor och för halv dag 6 500 kronor, exklusive utbildningsmaterial (550 kr/deltagare).

Vid frågor angående utbildning eller riskinventering kontakta Feelgood

Vad är en hjärtstartare? 

Hjärtstartaren har funnits inom sjukvården under lång tid. Hjärtstartaren ger talande instruktioner till dig, på svenska, för att utföra hjärt- lungräddning, HLR. Hjärtstartaren analyserar sedan patientens hjärtrytm och rekommenderar om elstöt ska ges eller ej. Hjärtstartaren är intelligent och det går inte att skjuta ström i någon som inte behöver det.

Hjärtstartaren kan vem som helst använda, i väskan finns en tydlig instruktionsbok hur man ska göra samt maskinen. Det finns inga krav på utbildning, det är dock en stor fördel om man behärskar hjärt- och lungräddning.

Förteckning över hjärtstartare inom Umeå universitet

På följande platser finns hjärtstartare inom Umeå universitet, se även karta över placeringen här

Aula Nordica, utanför Umeå congress
Beteendevetarhuset, vid fiket
Fysikhuset, i korridor norra sidan utanför fiket
Fysiologihuset, plan 4 utanför personalrum
Förvaltningshuset, restaurangen plan 2, vid södra entrén
Haparanda, i förrum utgång trapphus
Humanisthuset, mellan korriVador C2 och E2
Jörn, mittemot kapprum bottenplan
Konstnärligt campus, vid fiket
KBC 1, vid fiket plan 3
KBC 2, vid hiss plan 5
Klinisk mikrobiologi, korsning virologi och immunologi
Lärarutbildningshuset, i fiket
MIT-huset, utanför husservice
Naturvetarhuset 1, övergången mot Universum plan 3
Naturvetarhuset 2, nära övergång till Biologihuset/MBC
Norra Beteendevetarhuset, i entré
Polisutbildningshuset, utanför hiss plan 3
Samhällsvetarhuset 1, mittemot husservice
Samhällsvetarhuset 2, Lindellhallen
Samverkanshuset, plan 3, i entré
Skellefteå, vid hiss
Teknikhuset, vid huvudentré
UMF, vid huvudingång
UCCB, vänster om hiss
Vårdvetarhuset, entréplan vid husservice
Örnsköldsvik, en halv trappa upp vid receptionen
Östra Paviljongerna, på vägg mittemot sal 5

Hjärtstartarregistret

Hjärtstartarna inom Umeå universitet är registrerade i Sveriges hjärtstartarregister.

Hjärtstartarregistret är ett nationellt register för de hjärtstartare som finns tillgängliga utanför sjukhus i Sverige och ägs av Svenska rådet för HLR. Syftet med registret är att samla informationen om landets publika hjärtstartare och dess tillgänglighet på ett ställe. Därefter göra deras geografiska placering tillgänglig för allmänheten.

Denna kunskap kan visa sig livsavgörande om ett plötsligt hjärtstopp inträffat. Ju snabbare en hjärtstartare kommer till den nödställde desto större är chanserna att den räddas till livet. Likaså verkar registret för att öka användningen av de publika hjärtstartarna.

Via www.hjartstartarregistret.se och appen "Rädda Hjärtat" kan allmänheten nu få bättre information om var hjärtstartare finns placerade.

Sveriges Hjärtstartarregister vilar på en ideell grund och bidrar med sin data till den svenska hjärtstoppsforskningen samt till landets larmcentraler. Registret lämnar aldrig ut eller använder lagrade kontaktuppgifter för kommersiella syften.

Registret har ett samarbete med SOS Alarm. Detta gör att larmoperatören kan se de registrerade hjärtstartarnas placeringar på kartan och upplysa inringaren om var närmaste hjärtstartare finns för snabb livräddande insats i väntan på ambulans.

Relaterad information

Rektorsbeslut DNR 300-2783-09 "Första hjälpen" 

I Rektorsbeslutet ingår bilagan "Vägledning för riskbedömning och för att säkerställa en godtagbar första hjälpen beredskap"

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7

Grundkurs i hjärt- och lungräddning

Lär dig hjärt-lungräddning

Så här använder du en hjärtstartare

Carolin Johansson
2018-06-21