Medarbetarundersökning

Nu har medarbetarundersökningen 2018 genomförts och universitetets arbetsmiljö är på väg åt rätt håll på nästan alla områden. Det visar det översiktliga resultatet från årets medarbetarundersökning.

Syftet med att göra en medarbetarundersökning är att varje institution och enhet ska få en övergripande bild av hur deras personal upplever sitt arbete samt visa på eventuella styrkor och svagheter inom organisationen. Resultatet ska användas som underlag för det systematiska arbetsmiljöarbetet och till förbättringsarbete vid de enskilda institutionerna och enheterna, fakulteterna samt för hela universitet.

Resultatet av enkäten

De flesta medarbetare tycker att arbetsklimat och ledarskap är bra, och är stolta över sin arbetsplats. Till områden som kan förbättras hör hög arbetsbelastning och intern information och kommunikation inom universitetet.

Svarsfrekvensen blev rekordhöga 83 procent, något som är en ökning med fem procentenheter jämfört med senaste undersökningen 2014. Umeå universitet är därmed näst bäst när det gäller svarsfrekvens bland landets universitet och högskolor, som medverkat i samma undersökning.

En positiv trend har också det så kallade medarbetarindexet – ett genomsnittligt mått på hur nöjda medarbetarna är med sina arbetsförhållanden. I år når universitetet 69 av maximalt 100. Vid förra mätningen år 2014 var motsvarande värde 66. Det innebär att Umeå universitet nu tillhör de universitet som har de bästa resultaten bland högskolor och universitet i landet, som genomfört en jämförbar undersökning.

I undersökningen mäts också rekommendationsgrad, eNPS, det vill säga ett mått på hur sannolikt det är att enskilda medarbetare skulle rekommendera Umeå universitet till andra. Denna utveckling är också positiv och Umeå universitet intar även här en topposition bland undersökta lärosäten i Sverige.

Styrkor och förbättringsområden

Utifrån resultaten går det att plocka ut starka områden och förbättringsområden när det gäller arbetssituationen. En styrka är att många är stolta över att arbeta vid Umeå universitet, på institutionen eller enheten. Många upplever också ett bra arbetsklimat och ett gott ledarskap. En majoritet anser också att arbetet är intressant och givande, och motivationen är hög.

Områden som kan förbättras är bland annat att arbetsbelastningen är alldeles för hög för en del medarbetare. Dessutom finns brister i förståelse för vision och delmål, kännedom om rutiner vid krissituationer och delaktighet i arbetsmiljöarbetet. Ett annat förbättringsområde är den interna kommunikationen och informationen.

Återkoppling av resultatet

I början av maj 2018 får din chef ta del av det sammanställda resultatet. Chefen är ansvarig för att återkoppla resultatet till gruppen eller enheten. Gruppen ska sedan arbeta med att planera och genomföra de åtgärder som behövs. Arbetet med resultatet ska användas som ett underlag för det systematiska arbetsmiljöarbetet och den verksamhetsplan som institutioner och enheter förväntas lämna in i november 2018.

- Det viktigaste är arbetet som görs efter enkäten. Att reflektera över resultaten, båda det som är bra och det som kan utvecklas, och att genomföra förbättringarna. Det låter självklart men glöms ofta bort, säger Lars Mähler, projektledare för undersökningen.

Här hittar du fler frågor och svar om medarbetarenkäten.

Lars Nordlander
2018-05-03