Vanliga frågor om försäkringar

Nedan finns svar på vanliga frågor inom försäkringsområdet. Frågor och svar uppdateras löpande.

Frågeområden

Anställda/Tjänsteresor
Gäster/Stipendiater
Studenter
Försökspersoner

Anställda/Tjänsteresor

Fråga: En anställd som beställt resa för tjänsteärende kan inte företa resan på grund av omständigheter såsom skada eller sjukdom, finns det något avbokningsskydd i tjänstereseförsäkringen?

Svar: Nej det finns inget avbokningsskydd i tjänstereseförsäkringen. Vi förordar att avbokningsskydd tecknas i samband med att resan bokas.

Fråga: En anställd skadar personlig egendom som till exempel kläder, telefon eller privata glasögon när hon/han utför arbetsuppgifter inom sin anställning finns det möjlighet att få ersättning via universitetet eller någon försäkring?

Svar: Nej, universitet har inga försäkringar för sådana fall och den möjlighet som då kan finnas är att personens hemförsäkring/s.k. "drulleförsäkring" kan gå in och täcka upp förlusten.

Fråga: Om olyckan skulle vara framme vid tjänsteresa måste den skadade då ligga ute med pengar till skadeanmälan är behandlad av Kammarkollegiet?

Svar: Nej, kontakt tas med Falck Travel Care, kontaktuppgifter finns på försäkringskortet. De tar då hand om allt från kontakt med vårdgivare till praktiska saker såsom pappersarbete och fakturering. De kan också rekommendera vilket sjukhus man ska åka till och talar med läkarna om behandlingar och sådant så att det följer minst svensk standard.

Fråga: Vi har en anställd som ska resa till USA på en tjänsteresa. Han kommer att ta med sig fru och även ett litet barn. Jag vet att han är försäkrad i och med att han är anställd men vad gäller för medföljande fru/sambo och barn, är de försäkrade via Umeå universitet?

Svar: Tjänstereseförsäkringen gäller inte för medföljande men ni kan teckna en kompletterande försäkring via kammarkollegiet till en ringa kostnad.

Kontakta:

Kristina Safferson
Försäkringshandläggare

Tjänstereseförsäkringen, Reseförsäkring och URA.

Telefon: 054-221 237

Gäster/Stipendiater

Fråga: En stipendiat från land utanför EU kommer hit för att göra post-doc studier. Stipendiet utbetalas inte av universitetet utan direkt från anslagsgivaren. Är personen försäkrad?

Svar: Ja, personen omfattas av Statens Grupp- och individförsäkring via Kammarkollegiet under hela sin vistelse på Umeå universitet. Eftersom att personen ska vara i Sverige i mer än 1 år ska personen folkbokföra sig i Sverige och få ett svenskt personnummer.

Fråga: Är det någon skillnad på de gäster/stipendiater som kommer från EU-land eller land utom EU när det gäller försäkringsskyddet?

Svar: Både ja och nej, normalfallet är att medborgare som är försäkrade i hemlandet inom EU, EES och Schweiz omfattas av EU:s samordning av de sociala trygghetssystemen. Normalt kan EU-medborgare beställa ett intyg om försäkring hos socialförsäkringsinstitutionen i sitt ursprungsland. Medborgare som av någon anledning inte är försäkrad genom socialförsäkringssystem inom EU täcks av GIF. Information om EU:s samordningsavtal finns att läsa här.

Gäster från länder utanför denna zon är försäkrade genom Statens Grupp- och Individförsäkring hos Kammarkollegiet.

Fråga: Om gäster/stipendiater etc som omfattas av GIF ska resa till exempel till hemlandet måste de teckna en försäkring på egen hand för detta?

Svar: Gäster som inte har svenskt personnummer täcks troligen av hemlandets socialförsäkringssystem vid hemresa. Övriga resor täcks av GIF om resan sker inom Schengenområdet. Då resan ska företas utanför Schengenområdet bör enskild försäkring tecknas antingen av institutionen via Kammarkollegiet om resan är av tjänsteresekaraktär eller av personen själv om resan är privat.

Studenter

Fråga: Hur gäller Studen-IN försäkringen för en student som har delar av sina studier vid UmU förlagda i utlandet?

Svar: Student-IN gäller bara i Sverige om en utbytesstudent ska utföra uppdrag/studier utomlands kan en enskild Student-UT försäkring tecknas för 14:-/dag hos Kammarkollegiet.

Fråga: Är en student som utför praktik försäkrad?

Svar: Under terminstid är studenten försäkrad på samma sätt som vid övriga studier, det vill säga på praktikplatsen och vid direkt färd mellan hemmet och praktikplatsen.

Utanför terminstid är studenten försäkrad förutsatt att praktiken är initierad av universitetet och att studenten fortfarande är registrerad student för fortsatta studier.

Fråga: Har studenter som genomför sitt examensarbete ett fullgott försäkringsskydd via en "studentförsäkring" i samband med examensarbete som genomförs utomlands?

Svar: Vår samlingsförsäkring för studenter omfattar studenter och gäller i Sverige för olycksfall under skoltid och under direkt färd till plats där skoltiden tillbringas, alltså den gäller bara i Sverige och under skoltid, med skoltid avses:

  • All tid inom högskolans lokaler och område, utom när vistelsen där är föranledd av en aktivitet av fritidskaraktär som anordnas av annan än högskolan.
  • All annan tid då studenten deltar i verksamhet i högskolans regi.
  • Tid då studenten vists på en praktikplats eller på en arbetsplats där examensarbete utförs, i de fall verksamheten är godkänd av högskolan.
  • Kvarvarande praktik eller annan del av utbildningen som, efter godkännande från högskolan, förläggs efter terminsavslut under förutsättning att den studerande fortfarande är antagen och bedriver studier.

Vi har också en samlingsförsäkring, Student-UT, som gäller studenter som studerar eller praktiserar utomlands enligt en skriftlig överenskommelse om utbyte eller mottagande mellan det svenska lärosätet och ett utländskt lärosäte, företag eller annan inrättning som tar emot studenter, doktorander eller praktikanter.

Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs, i utbildningslandet två veckor före och efter denna tid samt under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten i Sverige eller utbildningsorten i Sverige. Försäkringen gäller även under lov så länge den försäkrade vistas i utbildningslandet och studierna fortsätter efter lovet.

Försäkringen gäller även under direkt resa från ett utbildningsland till ett annat för fortsatta utbytesstudier i det landet.

Ett universitet, en högskola eller en annan myndighet kan teckna denna försäkring för en enskild student eller doktorand som ska studera eller praktisera utomlands när detta inte sker enligt en överenskommelse enligt ovanstående.

I beställningen ska då anges:

  • Studentens namn och personnummer
  • Den önskade försäkringstiden
  • Land och ort för studierna eller praktiken samt
  • Fakturaadress, fakturareferens och kontaktperson vid myndigheten.

Anser inte institutionen att detta är ett åtagande från institutionen, dvs det är studenten själv som vill det och praktik kan erbjudas inom Sverige så får studenten själv teckna en reseförsäkring. Den enskilde studenten kan inte teckna försäkring via kammarkollegiet utan får välja annan valfri försäkringsgivare,

Om det inte är ett utbyte enligt en skriftlig överenskommelse som gäller så är det bara alt 3 eller 4 som är aktuella. Det är alltså upp till institutionen att välja väg. Försäkringar via Kammarkollegiet är i allmänhet inte dyra och möjlighet finns att begära en offert. Det kan ju t ex vara så att man vill erbjuda studenter denna möjlighet av konkurrensskäl. I annat fall är det studentens eget ansvar att se till att de har det försäkringsskydd de behöver.

Försökspersoner

Fråga: Är försökspersoner försäkrade genom universitetet?

Svar: Det finns inget generellt försäkringsskydd för försökspersoner. De enda försökspersoner som omfattas av någon form av försäkring är de som deltar i en studie som leds av forskare som också är landstingsanställd, de faller då under patientförsäkringen. Vänd er till Kammarkollegiet och teckna där en försäkring för studien, de är generellt mycket billiga. Det som ska anges är antal försökspersoner, försökstid samt en kort beskrivning av projektet.

Relaterad information

Ann-Christin Edlund
2017-11-07