Kriterier för pedagogisk skicklighet

Här hittar du kriterierna för meriterad och excellent lärare.

Kriterier för meriterad lärare

En meriterad lärare förväntas ha undervisningserfarenhet utöver vad som krävs för anställning som lärare vid Umeå universitet. För meriterad nivå betonas lärarens engagemang och skicklighet i planering, genomförande, examination, utvärdering och utveckling av undervisning samt i mötet med studenterna.

Omfattande undervisningserfarenhet på högskolenivå

Detta visar sig genom att läraren har erfarenhet av
● olika undervisningsuppdrag
● att undervisa olika studerandegrupper
● att ha kurs- eller momentansvar
● att undervisa med olika undervisningsformer

Undervisningsskicklighet

Detta visar sig genom att läraren
● medvetet och aktivt strävar efter att planera, genomföra, examinera, utvärdera och utveckla undervisningen i syfte att stödja studenternas lärande och att öva upp studenternas kritiska tänkande
● omsätter de specifika förutsättningarna för det egna ämnet genom att utveckla och anpassa undervisnings- och examinationsformer
● erhållit positiva omdömen om sin undervisningsskicklighet

Engagemang för undervisningsuppdraget

Detta visar sig genom att läraren
● kontinuerligt tar initiativ till utveckling av enskilda undervisningsinsatser, moment och kurser
● systematiskt utvärderar undervisningen och använder resultaten för att höja kvaliteten på utbildningen
● utvecklar sin högskolepedagogiska kompetens med hjälp av vidareutbildning och diskussioner med kollegor och studenter
● utvecklar sina ämnes- och professionskunskaper med hjälp av vidareutbildning och diskussioner med kollegor och andra aktörer

Ett reflekterande förhållningssätt gentemot den egna undervisningsverksamheten

Detta visar sig genom att läraren
● är medveten om sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden och hur dessa relaterar till andra kurser/moment inom utbildningen
● reflekterar över den högre utbildningens mål, ämnets förutsättningar, undervisningsformer och hur dessa motiverar den egna undervisningens utformning
● problematiserar kursinnehåll och undervisningsformer i diskussioner med kollegor och studenter
● drar lärdom av tidigare erfarenheter, såväl positiva som mindre lyckade

Kriterier för excellent lärare

En excellent lärare förväntas ha utbildningserfarenhet utöver vad som krävs för meriterad nivå. För excellent nivå betonas pedagogiskt ledarskap och förmåga till kunskapsspridning.

Ett vetenskapligt förhållningssätt till den högskolepedagogiska praktiken

Detta visar sig genom att läraren har
● fördjupat sin högskolepedagogiska kompetens på ett mångsidigt och systematiskt sätt
● utvecklat undervisningsmaterial, läromedel och styrdokument
● kommunicerat sina högskolepedagogiska kunskaper och färdigheter via nationella och internationella tidskrifter, nätverk och konferenser

Engagemang för och skicklighet inom pedagogiskt ledarskap

Detta visar sig genom att läraren
● initierar och driver utveckling av program och utbildningar
● främjar högskolepedagogisk utveckling, samverkan och delaktighet på olika nivåer inom lärosätet
● initierar pedagogiska diskussioner, seminarier och konferenser inom och utom lärosätet
● erhållit positiva omdömen för sitt engagemang och skicklighet

Utvecklat sin högskolepedagogiska verksamhet över tid

Detta visar sig genom att läraren
● redogör för det egna vetenskapliga förhållningssättets betydelse för utbildningarnas utveckling och studenternas lärande
● redogör för det egna pedagogiska ledarskapets betydelse för utbildningarnas utveckling och studenternas lärande
● innehar pedagogiska utvecklings- och ledningsuppdrag av strategisk och operativ karaktär
● beskriver visioner och planer för pedagogiskt utvecklingsarbete utifrån den högre utbildningens förutsättningar

Kriterier under tidigare utlysningar

Kriterier under tidigare utlysningar

Personalenheten
2018-12-11