Nämnden för högskolepedagogisk meritering

Nämndens uppdrag är att kvalitetssäkra meriteringsmodellen genom att säkerställa en likvärdig bedömning av pedagogisk skicklighet vid de olika fakulteterna och att rekommendera beslut till fakulteterna baserat på bedömningar från pedagogiskt sakkunniga.

I nämndens ansvar ligger att utforma och besluta om kriterier för pedagogisk skicklighet, ta fram underlag för utlysning och instruktioner till såväl sökande som sakkunniga, följa bedömningsprocesserna samt rekommendera beslut.

Under perioden 1 juli 2016 till 30 juni 2019 består nämnden av ordförande pro-rektor Anders Fällström och vice rektor Heidi Hansson samt två ledamöter från resp. fakultet som utses av respektive dekan, samt en representant vardera från de tre studentkårerna.

Medicinsk fakultet: Vicedekan/professor Birgitta Bernspång och professor Per Lindström

Samhällsvetenskaplig fakultet: Prodekan Mikael Wiberg och utbildningsledare Nils Eriksson

Humanistisk fakultet: Prodekan Ann-Catrine Edlund och utbildningsledare Erik Lindenius

Teknisk- naturvetenskaplig fakultet: Prodekan Staffan Andersson och utbildningsledare Susanne Vikström

Studentkårerna:
Erik Arvidsson, Umeå studentkår
Sandra Fält, Umeå medicinska studentkår
Petra Holmbom, Umeå naturvetar- och teknologkår

Till nämnden adjungeras en expert i pedagogiska frågor från enheten Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) samt en redan utnämnd excellent lärare vilken utses av ordförande. Ett expertstöd i arbetsgivarfrågor, inklusive sekreterarfunktion, adjungeras från Personalenheten.

Mandatperioden är treårig och nämnden sammanträder minst två gånger per termin.

Datum för sammanträden: meddelas senare

 

Ebba Moritz
2016-11-22