Nämnden för högskolepedagogisk meritering

Nämndens uppdrag är att kvalitetssäkra meriteringsmodellen genom att säkerställa en likvärdig bedömning av pedagogisk skicklighet vid de olika fakulteterna och att rekommendera beslut till fakulteterna baserat på bedömningar från pedagogiskt sakkunniga.

I nämndens ansvar ligger att utforma och besluta om kriterier för pedagogisk skicklighet, ta fram underlag för utlysning och instruktioner till såväl sökande som sakkunniga, följa bedömningsprocesserna samt rekommendera beslut.

Nämnden består av ordförande vice rektor Heidi Hansson samt två ledamöter från resp. fakultet som utses av respektive dekan, samt en representant vardera från de tre studentkårerna.

Medicinsk fakultet: Professor Birgitta Bernspång och professor Per Lindström

Samhällsvetenskaplig fakultet: Vicedekan Ann-Louise Silfver och utbildningsledare Nils Eriksson

Humanistisk fakultet: Prodekan Torkel Molin och utbildningsledare Ann-Catrine Eriksson

Teknisk- naturvetenskaplig fakultet: Prodekan Sara Sjöstedt de Luna och utbildningsledare Susanne Vikström

Studentkårerna:
Mimmi Rönnqvist, Umeå studentkår
Andreas Hollmer, Umeå medicinska studentkår
Beatrice Wallgren, Umeå naturvetar- och teknologkår

Till nämnden adjungeras en expert i pedagogiska frågor från enheten Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) samt en redan utnämnd excellent lärare vilken utses av ordförande. Ett expertstöd i arbetsgivarfrågor, inklusive sekreterarfunktion, adjungeras från Personalenheten.

Mandatperioden är treårig och nämnden sammanträder minst två gånger per termin.

 

Personalenheten
2018-08-17