Att vara statsanställd

Som anställd på Umeå universitet har du en statlig anställning. Du arbetar på uppdrag av de som bor i Sverige via uppdragsgivarna regering och riksdag. Verksamheten styrs av offentligrättsliga lagar. Den statliga verksamhet som sysselsätter flest är utbildning inom universitet och högskolor.

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer:

Demokrati
All offentlig makt utgår från folket.

Legalitet
Den offentliga makten utövas under lagarna.

Objektivitet, saklighet och likabehandling
Alla är lika inför lag. Myndigheter och domstolar ska behandla alla lika.

Fri åsiktsbildning
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.

Respekt
Den offentliga makten ska utövas med respekt för människors frihet och lika värde.

Effektivitet och service
Verksamheten ska bedrivas så billigt och med så hög kvalitet som möjligt med givna resurser.

För att lära dig mer om vad du behöver veta och förhålla dig till i din roll som statsanställd, läs idokumentet Att vara statsanställd – en kort introduktion för dig som är anställd vid Umeå universitet.

Rosita Nilsson
2020-04-30