Organisation

Under dessa sidor finns information om fakultetens organisatoriska förutsättningar och strategier.

Dekan vid humanistiska fakulteten är Åsa Karlsson Sjögren, professor, Institutionen för idé- och samhällsstudier. Prodekan är Torkel Molin, universitetslektor, Institutionen för kultur- och medievetenskaper och vicedekan är Per Axelsson, docent, Vaartoe – Centrum för samisk forskning.

Humanistiska fakultetens verksamhet leds av fakultetsnämnden som ansvarar för forskning, forskarutbildning och grundutbildning.

Fakultetsnämndens ledamöter, ordförande (dekan) samt vice ordförande (prodekan) utses genom val bland fakultetens disputerade lärare/forskare. Den nuvarande fakultetsnämndens mandatperiod inleddes den 1 juli 2017.

Till sin hjälp har fakultetsnämnden ett antal beredningsorgan, kommittér, som utreder och driver frågor inom sina olika områden. Det finns också ett fakultetskansli vars tjänstemän arbetar med beredning av fakultetsnämndens ärenden samt samordnar och genomför olika fakultetsgemensamma projekt.

Fakultetens institutioner och enheter är arbetsplatserna för våra studenter, lärare och forskare, administratörer, teknisk personal med flera. Organisatoriskt ligger de direkt under fakultetsnämnden och leds av sina respektive prefekter och föreståndare.

Planering och uppföljning

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser för fakultet, intstitutioner och enheter.

Läs mer

Personalfrågor

Vägledning och regler för gäster och anställningar vid Humanistiska fakulteten

Läs mer

Mötestider

Mötestider för humanistiska fakultetsnämnden och fakultetens kommittéer och ledningträffar.

Läs mer

Delegationsordning

Humanistiska fakultetens delegationsordning är en specificering av Rektors delegationsordning och innehåller information om var de viktigaste besluten inom en organisationen fattas.

Humanistiska fakultetens delegationsordning

Arbetsordning

I arbetsordningen redogörs bland annat för fakultetsnämndens uppgifter och sammansättning. Vidare anges dekanens roll, uppgifter samt formerna för dekanens beslutsfattande.

Humanistiska fakultetens arbetsordning

Per Melander
2019-11-19