Organisation

Under dessa sidor kan du hitta information om fakultetens organisatoriska förutsättningar och strategier.

 

Planering och uppföljning

Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser för fakultet, intstitutioner och enheter.

Läs mer

Personalfrågor

Vägledning och regler för gäster och anställningar vid Humanistiska fakulteten

Läs mer

Mötestider

Mötestider för humanistiska fakultetsnämnden och fakultetens kommittéer och ledningträffar.

Läs mer

Delegationsordning

Humanistiska fakultetens delegationsordning är en specificering av Rektors delegationsordning och innehåller information om var de viktigaste besluten inom en organisationen fattas.

Humanistiska fakultetens delegationsordning

Arbetsordning

I arbetsordningen redogörs bland annat för fakultetsnämndens uppgifter och sammansättning. Vidare anges dekanens roll, uppgifter samt formerna för dekanens beslutsfattande.

Humanistiska fakultetens arbetsordning

Erik Lindenius
2017-06-07