Planerings- och byggprocessen

24 juni 2014 fattade rektor beslut om om- och tillbyggnationerna av biologihuset. 16 september 2014 tillsatte medicinska fakulteten en styrgrupp och arbetsgrupp för projektet och därmed inleddes detta fleråriga arbete.

Start av ombyggnationer vt 2016. Om- och tillbyggnationerna beräknas vara klara under senare delen 2017.

Ht 2014 diskuterade verksamheterna med bland andra lokalförsörjningen om hur forskning och undervisning kan integreras, t.ex. lokalanpassningar, hur lokaler och utrustning kan samnyttjas, och hur aktiviteter kan samordnas. Samlade krav och visioner mynnade ut i programhandling och skiss.

Inflyttning från 6M planeras ske senare delen av 2017 och biomedicinska analytikerprogrammet eventuella flytt kan ske inför ht 2015.

Så här kan ett våtlab se ut

En våning för våtlab i det ombyggda MBC-huset kan komma att se ut ungefär som arkitekternas kortfilm visar. Det skapas stora utrymmen för våtlab där flera forskargrupper kan arbeta. I anslutning till dessa finns skrivrum och mindre rum som exempelvis instrumentrum.

Rivning är påbörjad.

Utredning biologihuset

2013 gjordes en utredning om bildandet av ett Medicinskt biologiskt centrum.

Lena Åminne
2017-01-20