Samverkan kring ALF, TUA och VårdSam

Det regionala samverkansavtalet mellan Västerbottens läns landsting och Umeå universitet för tillämpningen av ALF och TUA, gäller sedan december 2008.

ALF och TUA

ALF, avtal om läkarutbildning och forskning m.m., reglerar statens ersättning till sjukvårdshuvudmannen för de merkostnader som läkarutbildningen medför. Före 1990 gällde LUA (läkarutbildningsavtalet).

Enligt det regionala avtalet gäller ALF-samrådet numera tre områden:

  • Grundutbildning av läkare
  • Medicinsk forskning
  • Utveckling av sjukvården

TUA, tandläkarutbildningsavtalet, är motsvarigheten för tandläkarutbildningen.

Universitetssjukvårdsstyrelsen

Tillämpningen hanteras genom den partsgemensamma Universitetssjukvårdsstyrelsen som sammanträder fyra gånger per år. Under den finns tre beredningsorgan:

  • ALF-kommittén
  • TUA-kommittén
  • VårdSam-kommittén (för samverkan kring de vårdutbildningar som tidigare låg under landstinget

Råd för register- och biobanksfrågor

Ledamöter från Medicinska fakulteten
Kjell Grankvist (ordf)
Stefan Söderberg
Bethany Van Guelpen
Joakim Rocklöv

Ledamöter från Västerbottens läns landsting
Jack Lysholm, (ordf vartannat år)
Anna Ramnemark
Margareta Norberg
Tillträdande medicinskt ledningsansvarig Biobanken Norr

Lena Åminne
2017-09-05