Lika villkor

Lika villkor är Umeå universitets samlingsbegrepp för arbetet med att främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Företrädare för lika villkor vid Medicinska fakulteten

Företrädare för lika villkor finns på institutioner och enheter och är medarbetarnas och chefernas stöd i arbete med lika villkor. Företrädarna  hittar du under rubriken Företrädare för lika villkor i vänster spalten.

Diskrimineringsombudsmannen

DO arbetar med att främja lika rättigheter och möjligheter och motverkar diskriminering. Lagar och förordningar kring diskriminering, kunskap och förslag till utbildning och verksamhetsutveckling kring arbetet mot diskriminering finns på DO:s webbplats.

Lena Åminne
2018-02-09