Vaccination

Hälso- och vaccinationsprogram för studerande inom medicinska fakultetens grundutbildningar.

Omfattning av hälso- och vaccinationsprogram för studerande inom Medicinska fakultetens grundutbildningar.

Vanliga frågor om hälso- och vaccinationsprogrammet

Hepatit

Tidsintervaller Hepatit B?

För att få ett bra skydd rekommenderas att du får:

  • Dos ett
  • Dos två, en månad efter första dosen och du har då ett skydd i ett år
  • Dos tre, fem månader efter andra dosen

Efter den tredje dosen har du ett skydd resten av livet.

Om det gått längre tid än rekommenderat efter dos 2 mot Hepatit B - måste jag börja om med dos 1 då?

Det kan gå flera år mellan dos 1 och 2.

Jag har tagit dos 2 mot Hepatit B men det är ett par år sedan. Ska jag börja om med dos 2?

Nej, du behöver inte ta dos 2 igen. Däremot bör det gå minst två veckor mellan dos 3 och immunitetstestet då det gått ett par år sedan dos 2.

Om det gått lägre tid än rekommenderat efter dos 1 mot Hepatit B - måste man börja om med dos 1 då?

Det kan gå flera år mellan dos 1 och 2.

En student har fått två doser mot Hepatit B innan VFU. Hen fick dos två nyss så dos tre blir nästa termin. Har studenten skydd mot Hepatit B under sin VFU?

Det räcker med två doser inför VFU.

Vilka behöver ta testet (immunitetstest) för att se om immunitet mot Hepatit B har nåtts efter 3 doser?

De som är över 30 år och/eller de som har någon kronisk sjukdom som ger nedsatt immunförsvar eller som föranleder immunhämmande behandling. Dessa svarar sämre på vaccin och behöver kontrolleras med immunitetstest.

Jag tog Hepatit A vaccin men jag är osäker om jag tog mot Hepatit B för det var mer än 10 år och jag har inga intyg.

Vaccinera dig mot hepatit.

Graviditet och förkylning

Jag är gravid och är osäker på om jag tagit vaccin mot hepatit B. Kan jag ta detta trots min osäkerhet samt på grund av min graviditet?

Antagligen ofarligt men lika bra att vänta till efter graviditeten.

Om jag behöver lämna graviditetstest i samband med hälso- och vaccinationsprogrammet för att utesluta att jag är gravid, bekostar Medicinska fakulteten det?

Nej, det får du bekosta själv.

Jag har blivit jätteförkyld och undrar om man kan vaccinera sig trots det?

Du som har en akut infektion med feber bör vänta med vaccineringen tills några dagar efter att du har blivit frisk. Även om du har en lättare förkylning med till exempel snuva eller halsont bör du avvakta två till tre dagar innan du vaccinerar dig.

Hälso- och vaccinationsprogrammet

Om man svarar Nej/Vet ej på Hepatit B och ska vaccineras mot MPR inom vaccinationsprogrammet, ingår då Hepatit även om det inte gör det utan behov av MPR?

Nej, hälso- och vaccinationsprogrammet anger skydd respektive vilka vaccinationer för de olika studerandekategorierna.

Är det ett absolut krav att ta de vaccinationer som ingår i hälso- och vaccinationsprogrammet?

Medicinska fakulteten ställer inga krav på studenter att genomgå hälso- och vaccinationsprogrammet. Däremot informerar fakulteten om de krav och rekommendationer som landsting/region och kommuner kan ha som kan påverka möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och klinisk praktik.

Vet inte vilka vaccinationer jag har sedan tidigare

Jag är inte född i Sverige och är osäker på vilket smittskydd jag har. Jag saknar intyg.

Har du tagit något vaccin sedan du kom till Sverige? Du behöver möjligen komplettera med boostrix-polio. Du bör vaccinera dig mot Hepatit B och MPR. OBS! Boostrix-polio ersätts inte av Medicinska fakulteten.

Jag tror att jag har tagit alla vacciner men hittar inte några intyg eller vaccinationskort. Mina föräldrar vet inte heller.

Personer födda i Sverige från 1980 kan man betrakta som grundvaccinerade om de inte vet med sig att de gjort avsteg från barnvaccinationsprogrammet. Du har dock eget ansvar för att redovisa tidigare tagna vaccinationer. Bristande information kan innebära extra provtagning och eventuellt utredning, där kostnaden för detta kan komma att tillföras dig.

Jag är född utomlands och är osäker om jag har tagit dessa - jag har inga intyg på det.

Om du har tagit vaccin beror på din ålder. Du bör möjligen komplettera med boostrix-polio och MPR. Vaccinera mot hepatit B.

Om jag har fått vaccinationerna som barn, räcker det för hela livet?

Ja, om du vaccinerats mot mässling, påssjuka, röda hund (MPR) och mot Hepatit B.

  • Stelkramp/difteri fylls på var 20:e år
  • Kikhosta kan behöva fyllas på i särskilda fall men finns inga generella rekommendationer.
  • Polio fylls på vid resa till särskilda länder med poliorisk framför allt länderna Nigeria, Afghanistan och Pakistan.

Hur "stark" är ansvarsskyldigheten när det gäller att hålla koll på vilka vaccinationer eller sjukdomar man haft?

Den är stark. Om du inte kan ta redan på vilket smittskydd du har sedan tidigare utsätts du själv för onödiga tester och vaccinationer. Du får dessutom stå för kostnaden själv.

Hur "stark" är ansvarsskyldigheten när det gäller att rådfråga sin hälsocentral i de frågor där man svarat Nej/Vet ej men som inte ingår i vaccinationsprogrammet (fråga 1,2,5)?

Stark. Se svar ovan.

Vad menas med vaccinationskortet?

På vaccinationskortet har vårdgivare angett vilka vaccinationer du fått.

Vad gäller för anställda inom hälso- och sjukvården?

När en anställd i t.ex. inom Region Västerbotten utsatts för smitta - som vid utlandsvistelse eller vård på enhet med känd förekomst av MRSA - hur följs det upp? Har anställda rapporteringsplikt?

Anställda som vårdats eller arbetat inom sjukvården vid enhet med kända problem med MRSA alternativt inom sjukvården utanför Norden ska screenas för MRSA innan man kan återgå till patientnära arbete.

Hur ser kravet på hälsodeklaration och vaccinationsprogram ut för de som anställs inom hälso- och sjukvården?

Nyanställda ska fylla i en hälsodeklaration. Avsaknad av immunitet mot mässling alternativt vattkoppor kan förhindra patientnära arbete på enskilda kliniker.

MRSA

Frågan i hälsodeklarationen "Har du haft närkontakt med MRSA-bärare, exempelvis en medlem i det egna hushållet/familjen?" - räknas ESBL in eller gäller det bara MRSA?

Det gäller endast MRSA.

Studenten har screenats för MRSA efter utlandsresan och i väntan på svar?

I väntan på svar (MRSA-screeningen) ska man kunna arbeta som vanligt, dock inte med öppna sår. Viktigt att studenten har "hel hud" och att följa basala hygienrutiner. Viktigt att studenten inte har varit inlagd (vårdas) utomlands, för då får man vänta tills man har fått svaret.

TBC

Min sambos morfar hade TBC för ca 50 år sedan. Vi träffar honom med jämna mellanrum, bör jag göra något?

Det finns inget TBC-vaccin för vuxna. Eftersom din sambos morfar hade sjukdomen för länge sedan, behöver du ingen förebyggande behandling med Quantiferon. Så kallad latent TBC smittar inte.

Vattkoppor

Behöver jag vaccinera mig mot vattkoppor om jag haft vattkoppor?

Nej, genomgången sjukdom ger livslång immunitet.

Mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Finns det något test för att se om man haft mässling, röda hund eller påssjuka?

Ja, man kan ta ett blodprov för att se om man är immun. Immun blir man efter genomgången sjukdom eller efter vaccination.

Hur lång tid kan det gå mellan dos 1 och dos 2 mot MPR?
Det ska gå minst en månad mellan dos 1 och 2. Det finns ingen bortre gräns för hur lång tid det kan gå mellan dos 1 och 2.

Lena Åminne
2020-06-03