Organisation

Förvaltningen består av ca 600 anställda fördelade på tolv enheter. Enheterna är i sin tur indelade i fem verksamhetsområden, som leds av universitetsförvaltningens ledningsgrupp.

Förvaltningens ledningsgrupp

Förvaltningens ledningsgrupp består av universitetsdirektör, verksamhetsområdeschefer (VO-chefer) och verksamhetscontroller. Vid behov adjungeras även HR-specialist, ekonom, IT-samordnare och förvaltningskommunikatör.

Ledningsgruppen arbetar med förvaltningsövergripande frågor som att utveckla förvaltningens kvalitetsarbete, tillhandahålla övergripande kompetensutveckling av medarbetare och chefer, effektivisera processer, utveckla samarbetet med fakultetskanslierna samt att koordinera förvaltningsövergripande projekt. Ledningsgruppen träffas varannan tisdag.

Ledningsgruppens sammansättning 2017-01-01 till 2018-12-31

 • Universitetsdirektör Caroline Sjöberg
 • Per Ragnarsson, VO-chef Området för planering och utredning
 • Chatarina Larson, VO-chef Området för ekonomi, arbetsgivar- och myndighetsfrågor
 • Peder Tjäderborn, VO-chef Området för verksamhetsstöd
 • Richard Olsson, VO-chef Området för infrastruktur
 • Ali Foroutan-Rad, enhetschef för Enheten för IT-stöd och systemutveckling
 • Inger Duchek, verksamhetscontroller

Verksamhetsområden

De tolv enheterna är indelade i fem verksamhetsområden, med ansvar för varsin verksamhetsfråga. Varje område har en verksamhetsområdeschef som också ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

VO-chef har personalansvar för de enhetschefer som ingår i verksamhetsområdet, verksamhetsområdets totala budgetram och att leda och driva utveckling, kvalitetsarbete, effektiv resursanvändning och samordning tillsammans med enhetscheferna

Området för planering och utredning

Området består av Planeringsenheten och Enheten för externa relationer och ansvarar för utveckling av stöd till samverkan och innovation, externa relationer, extern forskningsfinansiering, strategisk planering och utvecklingsfrågor och uppföljning.

VO-chef är Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör och enhetschef vid Planeringsenheten.

 

Området för ekonomi, arbetsgivar- och myndighetsfrågor

Området består av Universitetsledningens kansli, Personalenheten och Ekonomienheten och ansvarar för strategisk kompetensförsörjning och ledarutveckling, personaladministration, ekonomiadministration diarieföring, dokumenthantering, arkiv, juridiskt stöd, inköp och upphandling.

VO-chef är Chatarina Larson, biträdande förvaltningschef och enhetschef vid Universitetsledningens kansli.

Området för verksamhetsstöd

Området består av Studentcentrum, International Office och Kommunikationsenheten och ansvarar för utveckling av varumärke, utbildningsadministration, kommunikation och marknadsföring och internationella kontakter.

VO-chef är Peder Tjäderborn, biträdande förvaltningschef och enhetschef vid Studentcentrum.

 

Området för infrastruktur

Området består av Lokalförsörjningsenheten, Universitetsservice och IT-enheten. Området ansvarar för utveckling av IT och telefoni, campus och lokaler, miljö, fysisk arbetsmiljö, säkerhet, service- och stödtjänster.

VO-chef är Richard Olsson, biträdande förvaltningschef och enhetschef vid Lokalförsörjningsenheten.

Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS)

Området består av en enhet, Enheten för IT-stöd och systemutveckling.
VO-chef är Ali Foroutan-Rad, enhetschef vid ITS.

 

Enheter

Förvaltningsenheterna har expertis inom ett specifikt område och ansvarar för att utveckla och samordna arbetet inom kunskapsområdet, över hela universitetet.

Enheten leds av en enhetschef.

Förvaltningens 12 enheter

Förvaltningens stödfunktioner

Universitetsförvaltningen har ett antal resurser som fungerar som stöd till/kontaktpersoner för förvaltningsenheterna i personal-, ekonomi-, kommunikations-, IT- och verksamhetsfrågor:

Förvaltningens vision

Vi är efterfrågade och uppskattade eftersom vi

 • skapar mervärde genom vår effektivitet och professionalism
 • skapar stabilitet genom att arbeta proaktivt och strategiskt
 • utvecklar i nära samarbete med övriga delar av universitetet
 • eftersträvar tydlighet och ser det goda i det enkla
 • fortsätter känna stolthet, lust och glädje i vårt arbete.

 

Läs mer om hur vi arbetar med förvaltningens vision och målbild

2018-03-20