Organisation

Universitetsförvaltningen består av ca 580 anställda fördelade på tolv enheter. Enheterna är i sin tur indelade i fem verksamhetsområden, som leds av Universitetsförvaltningens ledningsgrupp.

Förvaltningens ledningsgrupp

Förvaltningens ledningsgrupp består av universitetsdirektör, verksamhetsområdeschefer (VO-chefer) och verksamhetscontroller. Vid behov adjungeras även HR-specialist, ekonomcontroller, IT-samordnare och förvaltningskommunikatör.

Ledningsgruppen arbetar med förvaltningsövergripande frågor som att utveckla förvaltningens kvalitetsarbete, tillhandahålla övergripande kompetensutveckling av medarbetare och chefer, effektivisera processer, utveckla samarbetet med fakultetskanslierna samt att koordinera förvaltningsövergripande projekt. Ledningsgruppen träffas varannan vecka.

Ledningsgruppens sammansättning

 • Universitetsdirektör Hans Wiklund
 • Per Ragnarsson, VO-chef Området för planering och utredning
 • Chatarina Larson, VO-chef Området för ekonomi, arbetsgivar- och myndighetsfrågor
 • Peder Tjäderborn, VO-chef Området för verksamhetsstöd
 • Richard Olsson, VO-chef Området för infrastruktur
 • Ali Foroutan-Rad, VO-chef Området för IT
 • Inger Duchek, verksamhetscontroller

Verksamhetsområden

De tolv enheterna är indelade i fem verksamhetsområden, med ansvar för varsin verksamhetsfråga. Varje område har en verksamhetsområdeschef som också ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

Verksamhetsområdeschef har personalansvar för de enhetschefer som ingår i verksamhetsområdet, ansvar för verksamhetsområdets totala budgetram och att leda och driva utveckling, kvalitetsarbete, effektiv resursanvändning och samordning tillsammans med enhetscheferna

Området för planering och utredning

Området består av Planeringsenheten och Enheten för externa relationer och ansvarar för utveckling av stöd till samverkan och innovation, externa relationer, extern forskningsfinansiering, strategisk planering, omvärldsbevakning, utvecklingsfrågor och uppföljning.

VO-chef är Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör och enhetschef vid Planeringsenheten.

 

Området för ekonomi, arbetsgivar- och myndighetsfrågor

Området består av Universitetsledningens kansli, Personalenheten och Ekonomienheten och ansvarar för strategisk kompetensförsörjning och ledarutveckling, personaladministration, ekonomiadministration, diarieföring, dokumenthantering, arkiv, juridiskt stöd, inköp och upphandling.

VO-chef är Chatarina Larson, biträdande förvaltningschef och enhetschef vid Universitetsledningens kansli.

Området för verksamhetsstöd

Området består av Studentcentrum, International Office och Kommunikationsenheten och ansvarar för utveckling av varumärke, utbildningsadministration, kommunikation, marknadsföring och internationella utbyten.

VO-chef är Peder Tjäderborn, biträdande förvaltningschef och enhetschef vid Studentcentrum.

 

Området för infrastruktur

Området består av Lokalförsörjningsenheten och Universitetsservice. Området ansvarar för utveckling campus och lokaler, miljö, fysisk arbetsmiljö, säkerhet, samt service- och stödtjänster för universitetets lokaler.

VO-chef är Richard Olsson, fastighetschef.

Området för IT

Området består av IT-enheten och Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) och ansvarar för förvaltning och utveckling av IT- och telefonilösningar.
Tillförordnad VO-chef är Ali Foroutan-Rad, enhetschef vid ITS.

 

UNIVERSITETSFörvaltningens INTERNA stödfunktioner

Universitetsförvaltningen har ett antal kontaktpersoner som fungerar som stöd till förvaltningsenheterna: 

Förvaltningens vision

Vi är efterfrågade och uppskattade eftersom vi

 • skapar mervärde genom vår effektivitet och professionalism
 • skapar stabilitet genom att arbeta proaktivt och strategiskt
 • utvecklar verksamheten tillsammans med hela universitetet
 • eftersträvar tydlighet och pragmatiska lösningar
 • fortsätter känna stolthet, lust och glädje i vårt arbete.

 

Läs mer om hur vi arbetar med förvaltningens vision och målbild

Inger Duchek
2020-03-02