Planering och uppföljning

Planerings- och uppföljningscykeln inom Universitetsförvaltningen består av flera olika delar. Den ekonomiska planeringen och uppföljningen hanteras via budget, prognoser och bokslut, medan den verksamhetsmässiga planeringen och uppföljningen görs via verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

Uppföljningen sker löpande under året, och inleds med en sammanfattning av föregående år genom ett bokslut och en verksamhetsberättelse, som lämnas in senast 28 februari.

Därefter görs en första uppföljning av innevarande år i samband med att en ekonomisk prognos lämnas in 13 maj. I prognosen görs en uppföljning av resultatet (intäkter och kostnader) hittills under året, och en bedömning av det förväntade resultatet vid årets slut. Under hösten görs en andra prognos, som lämnas in 18 september.

Planeringsarbetet för kommande år inleds redan i början av året, och ett budgetunderlag lämnas in 21 februari. Budgetunderlaget ska innehålla planerad bemanning för nästa år, och särskilda äskanden för uppdrag och projekt utöver basuppdraget, det vill säga en form av utkast till budget och verksamhetsplan. Både budget och verksamhetsplan för kommande år ska sedan fastställas senast 16 december.

I mars och september hålls dialoger med Universitetsförvaltningens verksamhetsområden. I mars diskuteras bokslut och verksamhetsberättelse för föregående år, utsikter för innevarande år, samt budget och verksamhetsplanering för kommande år. I september diskuteras det prognosticerade resultatet för innevarande år samt budget och verksamhetsplanering för kommande år.

Utöver detta görs även en riskbedömning av vår interna styrning och kontroll, genom att en checklista fylls i och lämnas in i oktober. Riskanalysen görs för att bedöma om våra processer är tillräckligt säkra för att vi ska kunna uppfylla de bestämmelser, lagar och regler som omger vår verksamhet. I samband med att verksamhetsplanen lämnas in ska även handlingsplanen för arbetsmiljö bifogas.

Inger Duchek
2020-02-18