Planering och uppföljning

Planerings- och uppföljningscykeln inom universitetsförvaltningen består av flera olika delar. Den ekonomiska planeringen och uppföljningen hanteras via budget, prognoser och bokslut, medan den verksamhetsmässiga planeringen och uppföljningen görs via verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

 

Foto:

Rapporteringen är spridd över året, och inleds med en uppföljning av föregående år genom ett bokslut och en verksamhetsberättelse, som lämnas in senast 1 mars.

Under våren påbörjas budgetarbetet inför kommande år, och ett budgetunderlag lämnas in i början av april. Budgetunderlaget ska innehålla planerad bemanning för nästa år, och särskilda äskanden för uppdrag och projekt utöver basuppdraget.

Två gånger per år ska en ekonomisk prognos för året upprättas, den första i slutet av april och en den andra i slutet av september. I prognosen görs en uppföljning av resultatet (intäkter och kostnader) hittills under året, och en bedömning av det förväntade resultatet vid årets slut.

Verksamhetsplaneringen påbörjas egentligen redan när budgetunderlaget för kommande år lämnas in i april, men en preliminär verksamhetsplan för kommande år lämnas in senast 25 augusti.

Både budget och verksamhetsplan för kommande år ska sedan fastställas senast 15 december.

Utöver detta görs även en riskbedömning av vår interna styrning och kontroll, genom att en checklista fylls i och lämnas in i mitten av oktober. Riskanalysen görs för att bedöma om våra processer är tillräckligt säkra för att vi ska kunna uppfylla de bestämmelser, lagar och regler som omger vår verksamhet. I samband med att verksamhetsplanen lämnas in ska även handlingsplanen för arbetsmiljö samt en strategisk kompetensförsörjningsplan bifogas.

Inger Duchek
2017-09-29