Utvecklingsprojekt

Inom universitetsförvaltningen bedrivs ständigt små och stora utvecklingsprojekt för att effektivisera universitetets administrativa processer, förbättra kvaliteten i vårt arbete, uppfylla nya lagkrav, och utveckla vårt stöd till den akademiska verksamheten.

Pågående projekt

Nya dataskyddsförordningen

25 maj 2018 ersätts Sveriges personuppgiftslag, PUL, med en EU-gemensam dataskyddsförordning - General Data Protection Regulation (GDPR). För att säkerställa att universitetet kan uppfylla kraven i den nya förordningen pågår för närvarande en förstudie som leds av Universitetsledningens kansli. Mer information om arbetet inför den nya förordningen finns här.

e-beställningar

Ekonomienheten driver för närvarande ett projekt för att införa ett e-beställningssystem. Syftet är att utveckla en enkel och effektiv beställnings- och inköpsprocess, med ett systemstöd som stödjer detta flöde, samt att möjliggöra för universitetet att uppfylla relevanta lag- och förordningskrav. Läs mer om e-beställningsprojektet här.

Byte av teleoperatör

Teleenheten fortsätter arbetet med övergången till TDC som teleoperatör för universitetets fasta och mobila telefoni. Den fasta telefonin flyttades i oktober 2017, och den mobila telefonin kommer att flyttas under 2017.

Arkivredovisning

Registratur och arkiv arbetar för närvarande med att införa Visual Arkiv som ett myndighetsövergripande arkivredovisningssystem. Syftet är att underlätta för institutioner/motsvarande att redovisa sina arkiv på ett sätt som uppfyller lagstiftningens krav.

Byggprojekt

Lokalförsörjningsenheten har ständigt ett hundratal pågående byggprojekt av olika storlek. Ett av de större lokalprojekten någonsin påbörjades under 2016 - om- och tillbyggnad av Biologihuset. De nya ytorna kommer att tas i bruk etappvis de kommande tre åren. Ett annat stort byggprojekt är det nya polishuset, vilket beräknas vara färdigställt i början av 2018. Lokalförsörjningsenheten har även fortsatt utforma och anpassa lokaler för de interaktiva fokusmiljöerna, bl a i MIT-huset och KBC, samt 6M vid NUS.

Forskningsinformation

Under 2016 inleddes ett arbete inom Planeringsenheten med att utarbeta system och stöd för forskningsinformation och forskningsinfrastruktur. Ett projekt har utformats kring detta, och arbetet kommer att fortgå under 2017.

Säkerhetsprojekt kring vårt AD (Active Directory)

IT-enheten genomför under våren 2017 ett projekt kring vårt AD, i syfte att förbättra säkerheten och förenkla för institutioner att hantera sina organisationsenheter. Behörigheter för vem som har rättigheter hantera vad i AD:t kommer att definieras.

e-arkiv

Registratur och arkiv genomför just nu, tillsammans med IT-enheten, en förstudie för införande av e-arkiv. Förstudien ska genomföras under 2017 och syftar till att undersöka behoven och förutsättningarna för att införa ett e-arkiv vid Umeå universitet.

HR-stödets organisation och arbetssätt

Personalenheten arbetar för närvarande med ett projekt för att utveckla universitetets HR-organisation. Syftet är att tydliggöra ansvarsfördelningen och att utveckla ett ändamålsenligt och professionellt HR-stöd för att stödja och underlätta för prefekter och ledare.

Ledarförsörjning

Inom Personalenheten arbetar man även med att utveckla förutsättningarna för strategisk ledarförsörjning. Som ett led i detta har man lanserat ett pilotprogram - Nyfiken på ledarskap, för potentiella prefekter och chefer. Söktrycket var högt, och efter prioritering av dekaner, prefekter, universitetsdirektör och enhetschefer valdes 24 deltagare ut till programmet som pågår våren 2017.

Bevarande av forskningsinformation

Registratur och arkiv deltar tillsammans med Universitetsbiblioteket i ett nationellt projekt, BAS 2.0, som drivs av SND (Svensk Nationell Datatjänst). Syftet är att vidareutveckla den befintliga modellen för hur forskningsdata kan göras tillgängliga och långtidsbevaras. Inom ramen för projektet har det vid Umeå universitetet inrättats en tillfällig forskningsstödjande enhet (FSE) som under projekttiden ska ge stöd till forskargrupper och enskilda forskare för framtagande av datahanteringsplaner samt för publicering, hantering, dokumentation och bevarande av forskningsdata.

Kvalitet i administration

I syfte att utveckla kvaliteten i vår verksamhet genomför Universitetsförvaltningen sedan hösten 2016 enhetsaudits, där varje enhet genomlyses av en auditgrupp. Auditgruppen byts ut inför varje ny audit, och består av medlemmar från två olika fakulteter (en kanslichef och en prefekt), en annan enhetschef inom förvaltningen, samt förvaltningens verksamhetscontroller. Den granskade enheten genomför en SWOT-analys, som auditgruppen går igenom tillsammans med verksamhetplaner och verksamhetsberättelser. Därefter genomför auditgruppen intervjuer med medarbetare, områdeschefer, ledningsgrupp och enhetschef. Auditgruppen sammanställer reflektioner, rekommendationer och goda exempel i en rapport som återrapporteras till den granskade enheten och till universitetsdirektören. Ett uppföljande besök görs sex månader efter genomförd audit.

Bedömning av reell kompetens

Regeringen har gett högskolor och universitet i uppdrag att under 2016-2018 utveckla arbetet med bedömning av reell kompetens, såväl i tillträdes- som tillgodoräknandesyfte. Uppdraget finansieras av Universitets- och högskolerådet (UHR). Syftet är att öka möjligheten för sökande att få tillträde till högre studier, och att korta utbildningstiden så att berörda personer snabbare ska kunna komma in på den svenska arbetsmarknaden. Inom Umeå universitet bedrivs projektet inom Studentcentrum, och målet är att ta fram och implementera en process och struktur för det lokala arbetet med bedömning av reell kompetens. Projektet kommer att engagera resurser ur stora delar av organisationen.

Uppföljning och delmål

Ett arbete pågår inom Planeringsenheten med att öka samordningen av den uppföljning som görs inom olika områden. Planeringsenheten koordinerar även den pågående revideringen av universitetets delmål i Vision 2020.

Införande av nya Ladok

Utvecklingen av det nya Ladoksystemet drivs på nationell nivå av Ladok 3-projektet. Varje medlemslärosäte ansvarar själva för införandet av nya Ladok i sin egen organisation. Umeå universitets lokala införandeprojekt bedrivs inom Studentcentrum, och övergången till nya Ladok beräknas påbörjas våren 2018. I samband med införandet av nya Ladok kommer även en ny studentportal att utvecklas. Läs mer om införandeprojektet vid Umeå universitet här.

Genomförda projekt

Infocenter

Infocenter tillhör organisatoriskt Universitetsservice. Det invigdes i september 2015, och har sedan dess etappvis övertagit fler och fler generella frågor från fakulteterna. Under 2017 kommer alla fakulteter att ha blivit anslutna. Infocenter tar emot och besvarar allmänna frågor från studenter, anställda, och allmänhet. Om Infocenter inte kan besvara en fråga skickar de den vidare till berörda svarsgrupper vid institutionerna.

Samordning av tekniskt stöd i lärmiljöerna

Universitetsservice, Lokalförsörjningsenheten, och IT-enheten har tillsammans identifierat och tydliggjort hur en tjänst kring AV-teknik kan se ut för alla läro-/hörsalar, konferensrum, och grupprum. Typrum har tagits fram för respektive rumstyp, med tillhörande specifikation för utrustning och inredning. Ett system med rondering av alla bokningsbara salar har införts, tillsammans med en grupp (teknikservicegruppen) som kan utföra mer avancerad felsökning och installation.

Studentrekryteringswebb

Kommunikationsenheten har tillsammans med ITS drivit ett projekt för att utveckla en förbättrad webb för nationell och internationell studentrekrytering. Den nya studentrekryteringswebben lanserades i september 2016.

Kvalitetssystem för utbildning

Planeringsenheten har lett ett arbete med att ta fram ett nytt kvalitetssystem för utbildning på forskarnivå. Kvalitetssystemet beslutades av rektor i januari 2017. Man har även implementerat ett nytt kvalitetssystem för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Modell för samverkan i utbildning

Externa relationer har tagit fram en modell för hur samverkansinslag kan integreras i kurser och utbildningsprogram. Modellen kan användas som ett stöd för de lärare som är intresserade. Modellen har testats på fyra utbildningsprogram, och de lärare som har varit involverade upplever verktyget som mycket värdefullt och användbart. Läs mer om samverkansinslag i utbildning här.

Inger Duchek
2017-09-11