Vision och arbetssätt

En vision pratar man inte om, den är man.

En vision är en framtidsbild som ska fungera som en vägvisare och få hela organisationen att röra sig åt samma håll. Men visionen handlar inte om ord och formuleringar, utan om attityder, beslut och beteenden. Visionen är projekt och prioriteringar, vad man väljer att göra och varför. En vision och en verksamhetsidé ska därför främst användas i till exempel verksamhetsplanering och olika typer av strategiska beslut – leder det här oss närmare vår vision? För att vara visionen krävs ett fortlöpande arbete med att ta fram processer och verktyg för visionsarbetet.

Universitetsförvaltningens vision

Vi är efterfrågade och uppskattade eftersom vi

 • skapar mervärde genom vår effektivitet och professionalism
 • skapar stabilitet genom att arbeta proaktivt och strategiskt
 • utvecklar verksamheten tillsammans med hela universitetet
 • eftersträvar tydlighet och pragmatiska lösningar
 • fortsätter känna stolthet, lust och glädje i vårt arbete

Universitetsförvaltningens verksamhetsidé

Med helhetssyn initierar vi utveckling, stödjer universitetets verksamhet samt bidrar till att vidareutveckla universitetet.

Universitetsförvaltningens målbild

 • Helhetssyn genomsyrar förvaltningen och alla är delaktiga i utvecklingsarbetet. Vi arbetar professionellt och levererar resultat med rätt kvalitet.
 • Vår verksamhet, vår information/kommunikation och våra lokaler upplevs som inkluderande av universitetets medarbetare, studenter och besökare.
 • Vi för en nära dialog med våra samarbetspartners och skapar en samsyn om vart vi är på väg. Tillsammans driver vi ständiga förbättringar för att främja utbildning, forskning och innovation i framkant.

Våra medarbetare

 • har rätt kompetens för sina uppdrag
 • arbetar med ömsesidig respekt tillsammans med hela universitetet för att finna effektiva, rättssäkra och ändamålsenliga metoder och arbetsformer

Våra ledare

 • tar ett tydligt övergripande verksamhetsansvar
 • har förmågan att prioritera och fokusera
 • kommunicerar och leder med en klar målbild
 • leder ett involverande utvecklingsarbete
 • stödjer och utvecklar medarbetarna i deras olika yrkesroller

Universitetsförvaltningens strategi

För att uppnå ovanstående behöver vi

 • förstå vår kontext och den kultur vi verkar i
 • skapa stabila processer samt arbeta med tydliga mandat och ansvarsområden
 • arbeta för generella lösningar, men som vid behov kan anpassas
 • skapa trygghet och tillit i förändring
 • kontinuerligt se över och vidareutveckla våra arbetssätt och metoder
 • skaffa oss kunskaper om vår omvärld och hur den påverkar oss
 • identifiera och stärka motivation och drivkrafter
 • upprätthålla en öppen, tillåtande och stödjande kultur i vår strävan mot gemensamma mål
Anja Axelsson
2020-09-15