Forskningen ska driva behovet av forskningsinfrastruktur

14 oktober 2021

Att universitetet satsar på forskningsinfrastruktur av hög kvalitet, utifrån forskningens behov och genom goda samarbeten nationellt är viktigt för att främja forskningens villkor, både för universitetet och för Sverige som kunskapsnation.

Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer (RFI) beslutade nyligen om anslag till forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse.

Katrine Riklund, prorektor för Umeå universitet.

Foto: Mattias Pettersson

Tillgång till forskningsinfrastrukturer är en förutsättning för att bedriva forskning av högsta kvalitet inom flera vetenskapsområden. Forskningsinfrastrukturer kan exempelvis vara utrustning, databaser eller kunskapssamlingar med tillhörande personell kompetens. Vissa forskningsinfrastrukturer är så komplexa eller kräver så stora resurser att lärosäten tillsammans bygger upp dem på nationell nivå och vissa av dessa finansieras via RFI:s anslag.

RFI:s anslag innebär att forskare får tillgång till flera prioriterade forskningsinfrastrukturer. De nationella infrastrukturerna gynnar också samarbete, vilket är positivt för universitetets attraktivitet när det gäller att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare nationellt och internationellt.

Hur forskningsinfrastrukturer finansieras är en aktuell fråga inom högskolesektorn. Finansieringen är mosaikliknade med medel från RFI, lärosäten och andra finansiärer. I rådande modell delar RFI och lärosäten lika på finansieringen av de nationella forskningsinfrastrukturerna, vilket innebär ett stort behov av strategisk planering i verksamheten.

En stor del av den nationella samordningen gör vi i universitetsorternas referensgrupp för forskningsinfrastruktur (URFI). Just nu pågår behovsinventeringen av kommande behov av forskningsinfrastruktur inför RFI:s nästa utlysning. Årets 45 anmälda behov är just nu föremål för fakulteternas och senare URFI:s prioriteringsarbete innan RFI arbetar vidare med bedömning av de inkomna behoven.

Universitetet har arbetat fram ett regelverk för planering, prioritering och finansiering i dialog mellan universitetsledning, fakultet och forskare. Vår utgångspunkt är att lyfta fram forskarnas mest angelägna behov för prioritering i en transparent process.

Att RFI nu väljer att stötta alla de infrastrukturer som våra forskare är aktiva i, som huvud- eller medsökande. ser jag som ett kvitto på att våra forskare bedriver prioriterad forskning av hög kvalitet i nationella samarbeten.

Universitetets arbetssätt med ett Rådet för infrastruktur (RIS), kopplat till det forskningsstrategiska rådet (FOSTRA), ger oss en bra grund i arbetet och gör att vi såväl internt som i samarbetet med andra lärosäten kan bidra starkt till Sveriges forskning. Starka samarbeten nationellt leder i sin tur mot målet att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnation. Här har Umeå universitet en viktig roll att spela.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.