Klimatutmaningen förpliktigar

19 november 2021

Klimat- och hållbarhetsfrågan är viktig för Umeå universitet, vilket också manifesteras i universitetets vision. Jag har därför med intresse och viss oro följt FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow som avslutades häromdagen.

Viktiga steg framåt för att nå 1,5-gradsmålet i Parisavtalet är att länderna ska skärpa klimatmålen redan nästa år, att stödet för klimatanpassning ska fördubblas till 2025, och att fossila bränslen för första gången erkänns som den viktigaste orsaken till klimatförändringarna. Det är dock högst osäkert om åtgärderna är tillräckliga.

I visionen för Umeå universitet slås det fast att en av universitetets viktigaste uppgifter är att möta omvärldens förändrade krav och förväntningar och driva omställningen till ett hållbart samhälle, samt att bidra till genomförandet av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Umeå universitet står också bakom klimatramverket för universitet och högskolor som uppdaterades tidigare i höst vid Sveriges universitets- och högskoleförbunds förbundsförsamling.

Hans Wiklund, universitetsdirektör

Foto: Mattias Pettersson

Jag tänker att ett aktivt klimat- och hållbarhetsarbete också är viktigt för universitetets konkurrenskraft. Mycket tyder på att medarbetare och studenter i allt högre grad väljer arbetsgivare och lärosäte utifrån klimat- och hållbarhetsambition. Det är också ett av skälen till att Umeå universitet nyligen anslutit till den globala hållbarhetsrankingen THE Impact Ranking som idag samlar cirka 1 100 lärosäten från drygt 90 länder.

Under det senaste året har universitetet arbetat för att stärka klimat- och hållbarhetsarbetet. Vi arbetar utifrån en ny handlingsplan för klimat och hållbarhet 2021−23 med 13 mål och ett 40-tal aktiviteter inom sex fokusområden: Studenter och utbildning, Forskning och nyttiggörande, Inköp, upphandling och investeringar, Fastigheter och campus, samt Kemikalier och avfall.

Flera aktiviteter har redan genomförts, bland annat har en ny Arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling bildats, samt placeringspolicyn för anknutna stiftelser och ägaranvisningen för Umeå universitet Holding AB uppdateras med tydligare hållbarhetskrav. Och fler är på gång.

Forskning och utbildning är universitetets viktigaste bidrag till en hållbar utveckling. Genom forskning bidrar vi med ny kunskap. Genom att integrera hållbar utveckling i utbildning rustar vi studenter med kunskaper och färdigheter som de kan använda som medborgare och beslutsfattare för att möta samhällets hållbarhetsutmaningar.

Utöver forskning och utbildning är det givetvis också viktigt att universitetets egen verksamhet bedrivs hållbart. Här är det nya samarbetsavtalet med Akademiska hus en viktig pusselbit, vilket tar sikte på bland annat energieffektivisering, effektivare lokalutnyttjande, källsortering och grönt campus.

Jag är övertygad om att vi alla därtill kan bidra genom att anpassa våra beteenden och vardagsbeslut på jobbet i en mer klimatsmart och hållbar riktning.

Min bild är att universitetets klimat- och hållbarhetsarbete har stärkts. Men vi behöver i likhet med många andra, utifrån aktuell kunskap och höjda klimatambitioner nationellt och internationellt, ta ytterligare steg.

Redaktör: Hans Wiklund

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.