Hur har du det på jobbet?

17 juni 2021

Visslar du när arbetsdagen börjar? Eller är arbetsbelastningen alldeles för hög? Har du möjlighet att påverka din situation? Hur är din relation till arbetskamrater och chefer? Och vad innebär en pandemi för hur du har det på jobbet? Jag har nyligen tagit del av analysen bakom resultatet av årets medarbetarundersökning.

Hur har universitetets medarbetare det egentligen? En fråga som jag reflekterat extra mycket kring från hemmakontoret under pågående pandemi. Tillsammans med universitetsstyrelsen fick jag äntligen ta del av en fördjupad analys av resultatet under styrelsens sammanträde den 8-9 juni.

Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet

Foto: Mattias Pettersson

Universitetets medarbetarundersökning mäter vilka upplevelser du har kopplat till ditt arbete. Enkäten genomförs för att få en övergripande bild av hur du som medarbetare upplever din situation på jobbet. Vad fungerar bra och vad behöver förbättras? Förutom att arbeta med identifierade förbättringsområden är det också viktigt att vi alla kommer ihåg att värna om och bygga vidare på det som redan är starkt. Ju fler som svarar på enkäten desto bättre bild får vi. Hela 84 procent svarade på enkäten i år, vilket är den högsta svarsfrekvensen någonsin för vår medarbetarundersökning. Jag vill säga stort tack till alla som bidragit.

Undersökningens resultat ger en övergripande positiv bild inom flera områden men visar också på förbättringsbehov. Universitetet hamnar högt inom områden som effektivitet, delaktighet, ledarskap och återkoppling. Många medarbetare upplever också arbetet som utvecklande och att det sociala klimatet är gott. Universitetets medarbetare verkar sammantaget befinna sig på gränsen mellan komfortzon och zon för förändringskraft, vilket jag ser som en balanserad position. Antalet kränkningar och trakasserier har minskat kraftigt i jämförelse med 2018. Vi har nolltolerans mot kränkningar och trakasserier och det är positivt att vi här ser en minskning. Det är samtidigt viktigt att fortsätta undersöka och analysera vad det beror på.

Något som däremot bekymrar mig är att många känner sig trötta och slitna efter arbetet, vilket kanske inte är så förvånande med tanke på att det senaste årets anpassning har tvingat oss till extra ordinära insatser för att anpassa verksamheten till rådande restriktioner. En fråga som är viktig att vi tar på allvar, undersöker och arbetar vidare med för att hantera. Undersökningen visar också att pandemin har stor påverkan på medarbetarnas arbetssituation, men att en majoritet ändå upplever att de lyckas bibehålla kvaliteten i sitt arbete och att situationen är hanterbar. Personligen tycker jag att det överlag fungerat bra att arbeta på distans, men samtidigt ser jag att många kvaliteter går förlorade. De personliga möten vi normalt har under dagarna över en kopp kaffe eller kanske när vi ses kort i korridoren betyder mycket för att få arbetet att flyta. Jag är säker på att många med mig längtar tillbaka att ses på campus igen och förhoppningsvis kommer vi att kunna göra det nu till hösten. Ett ytterligare område som vi behöver jobba med är att förtydliga vilka mål som universitetet ska arbeta med. Ni är många som gett kritiska omdömen om att målen är otydliga.

Nu finns ett gediget underlag att jobba vidare med inom universitetets systematiska arbetsmiljö- och förbättringsarbete. Arbetet pågår redan för fullt på institutioner och arbetsenheter. På universitetsgemensam nivå kommer jag och universitetsledningen att ta beslut om förbättringsområden. Vi arbetar givetvis tätt tillsammans med Personalenheten för att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Det arbetet påbörjas i samband med arbetsmiljökommitténs planeringsdag den 1 september. Det mynnar sedan ut i en central handlingsplan för arbetsmiljö och aktiva åtgärder, med aktiviteter på universitetsövergripande nivå.

Vi är alla individer i en stor organisation. Bakom den övergripande bilden finns en variation kopplat till kön, ålder, anställning, institutioner eller enheter. Kanske känner du igen dig i den stora bilden som undersökningen visar, kanske inte? Medarbetarna är hjärtat av verksamheten. Universitetets mål är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och samtidigt ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, med medarbetare som trivs och utvecklas. Det är under sådana premisser som vi gemensamt kan utveckla universitetet i rätt riktning.

Redaktör: Hans Adolfsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.