Värdet av att kroka arm med våra grannar

1 april 2022

Inom alliansen Arctic Five samarbetar Umeå universitet med lärosäten i Europas nordligaste region. Tillsammans strävar vi efter att hitta forskningsbaserade lösningar på de gemensamma problem som nordliga samhällen står inför. Alliansens senaste satsning för att stödja gränsöverskridande forskning har väckt stort intresse, vilket gläder mig av flera skäl.

Internationalisering är viktig för att utveckla och säkerställa forsknings- och utbildningskvalitet. Men vem ska man egentligen samarbeta med? Det finns naturligtvis många svar på denna fråga, men att samarbeta med sina grannar tycks vara ett självklart val.

Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet

Foto: Mattias Pettersson

Därför har Umeå universitet bildat alliansen Arctic Five tillsammans med UiT – Norges arktiska universitet, University of Lapland, University of Oulu och Luleå tekniska universitet. Vetenskapliga frågeställningar kopplade till det geografiska läget förenar forskare från de ingående lärosätena oberoende fakultetstillhörighet.

Våra universitet är samtidigt tillräckligt olika för att skapa goda förutsättningar för spännande möten och innovativa samarbeten, som också kan dra nytta av den samlade infrastrukturen vid de fem lärosätena. Sammantaget ska samarbetet inom Arctic Five på så vis understödja forskarnas strävan att åstadkomma excellent forskning. Rektorerna sammanträder två gånger om året för att diskutera hur samarbetet bland universiteten i Europas nordligaste region kan fördjupas.

Efter ett beslut på rektorsforumet påbörjades arbetet med programmet Chairs & Fellows, för att stödja gemensamma forskningsinitiativ "bottom-up". Initiativet bygger på strävan efter att hitta forskningsbaserade lösningar på de gemensamma problem som våra nordliga samhällen står inför.

Varje Chair ska vara en redan etablerad forskare vid ett av Arctic Five-partneruniversiteten, som har pågående forsknings- och/eller utbildningssamarbeten med andra universitet inom alliansen, eller som strävar efter att etablera sådana partnerskap. Detta initiativ kommer att göra det möjligt för grupperna att fördjupa dessa samarbeten genom ett ekonomiskt stöd för att träffas, utveckla och genomföra gemensamma projekt.

Utlysningen av Arctic Five Chairs fick stort gensvar. Sammanlagt kom 36 ansökningar in från vitt skilda områden, de flesta med representanter för alla fem universitet. Efter en vetenskaplig bedömning beviljas nu stöd till 15 av dessa samarbeten och fyra konsortier leds av forskare från Umeå universitet.

Jag blev av många olika skäl mycket glad för det stora intresset för denna satsning och hoppas att den kan ge ringar på vattnet och involvera fler än dem som står i ansökningshandlingarna. Arctic Five kommer nu att satsa på att mobilisera universitetens samlade resurser för forskningsstöd, för att hjälpa chairpersonerna med ansökningar om att söka större finansiering. Det finns även planer på att bilda grupper som kan utveckla modeller för utbildningssamarbetet. Nu pågår förberedelser för ett fellowsprogram för yngre forskare som ska implementeras under kommande år. Om två år kan man dessutom räkna med en ny chair-utlysning.

För Umeå universitet hoppas jag att initiativet Arctic Five Chairs & Fellows stärker vår position som Arktiskt universitet. Satsningen ger en möjlighet att tydliggöra den arktiska expertis som finns vid universiteten. Genom att agera gemensamt ökar vi synligheten för gemensamma frågor, inte minst på den europeiska forskningsarenan. Detta kan till exempel vara av vikt i relation till framtida Horizon Europe-utlysningar, genom att identifiera universiteten som självklara ledare för sådana ansökningar eller åtminstone oumbärliga samarbetspartners.

Med gemensamma ställningstaganden rörande arktiska frågor försöker vi också att påverka den europeiska forsknings- och regionalpolitiska agendan. Till exempel har vi lyckats med att universitetssamarbeten lyfts som en viktig dimension inom ramen för det nya Interreg-programmet Aurora, vilket ger Arctic Five goda finansieringsmöjligheter.

Arctic Five är idag Umeå universitets sannolikt mest systematiska internationella samarbete på lärosätesnivå. Att det inte rör sig om ett tidsbegränsat projekt skapar förutsättningar att planera långsiktigt. Samarbetet omfattar såväl forskning som utbildning och vi siktar på att öka kontakterna inom de administrativa stödsystemen.

Redaktör: Dieter Müller

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.