Att skapa jämställdhet

9 juni 2022

Förra veckan deltog jag i ett rundabordssamtal anordnat av länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten. Ämnet var jämställdhet i förhållande till den väntade samhällsomvandlingen i norr. Runt borden satt representanter från industrin, regionerna, kommunledningar och akademi för att diskutera och inspireras av varandras jämställdhetsarbete.

Det finns en stor enighet om att jämställdhet i arbetsliv och livsvillkor är en nyckelfråga när det gäller att få människor att flytta till norra Sverige och att stanna kvar här. Men trots goda föresatser finns det en risk att jämställdhetsfrågan försvinner när allt fokus är på ekologisk hållbart och utveckling för klimatomställning. Inte minst finns det en risk att jämställdhet reduceras till att handla om att få fler kvinnor att välja tekniska och naturvetenskapliga utbildningar för att förse de nya industrierna med den arbetskraft som behövs.

Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet

Foto: Mattias Pettersson

Företrädare för de stora industrisatsningarna berättade om ambitioner att nå en totalt jämställd arbetsstyrka, och flera av dem har redan idag jämställda företagsledningar. Vägen framåt är planering och tydligt definierade mål, sa en av deltagarna. Vid det företag hon representerar används bland annat modellen att hälften av alla semestervikarier ska vara kvinnor. Den vägen hoppas man stimulera fler kvinnor att satsa på tekniska utbildningar och på sikt, anställning i industrin.

Men det handlar framför allt om att kvinnor ska ändra sina könsbundna val och våga prova något nytt. Hur påverkar vi våra manliga studenter att välja det som börjar bli helt eller delvis kvinnodominerade utbildningar och yrken? Och en ännu mer brännande fråga: hur påverkar vi unga män att välja studielån och utbildning i stället för välbetalda jobb direkt efter gymnasiet? Idag är andelen manliga studenter vid Umeå universitet 36% och siffran sjunker. På klassrumsnivå märks könsbundenheten ännu tydligare: endast 25% av våra utbildningsprogram har en könsfördelning som ligger inom spannet 60-40. Vi har som riktmärke att studentpopulationen ska motsvara populationen i riket vad gäller kön och social bakgrund, men kanske borde vi sätta mål som utgår från sammansättningen av populationen i norra Sverige i stället.

Utbildningsviljan och utbildningsintresset fluktuerar i takt med arbetsmarknaden. Det såg vi mycket tydligt i tillströmningen av studenter under pandemiåren då det var ont om jobb. Just nu har Västerbotten Sveriges lägsta arbetslöshet och inom nästan alla områden kämpar man i stället med brist på arbetskraft. Vilket är universitetets bidrag under sådana förhållanden?

Umeå universitet erbjuder bredd och stabilitet. För att den fantastiska industriutvecklingen i norr inte ska leda till nya bruksorter utan till goda samhällen behövs utbildningar inom alla områden, från bibliotekarier till civilingenjörer, fritidspedagoger och socionomer. Då kan vi inte skapa eller upprätthålla könsbundna normer till yrken och utbildningar. Kvinnor och män behövs inom alla kategorier. Då blir både utbildningarna och jobben roligare och på sikt kan vi skapa jämställdhet på riktigt.

Redaktör: Heidi Hansson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.