40 år med internationella studentutbyten

26 augusti 2022

Nu i slutet av augusti välkomnar Umeå universitet för fyrtionde året i rad internationella utbytesstudenter till lärosätet. Antalet internationella studenter är idag betydande och Umeå universitet är ett populärt mål för studenter från hela världen.

År 1981 undertecknade rektorerna för Umeå universitet och Julius-Maximilians-Universität Würzburg i Tyskland, ett avtal som för Umeås del inledde en utveckling av omfattande studentutbyten med många lärosäten i hela världen. Avtalet hade föregåtts av att två före detta studiekamrater, som sedan blivit ekologiprofessorer vid de två lärosätena, hade bestämt sig för att besöka varandra tillsammans med sina studenter. Så småningom följde språkstudenter med på resan, vilket ledde till universitetets första utbytesavtal. I början var det en svensk student som fick ett läsårsstipendium till Würzburg och en student därifrån kunde komma till Umeå.

Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet

Foto: Mattias Pettersson

Tio år senare omfattade utbytesprogrammet två stipendiater i vardera riktningen och andra avtal, till exempel med University of Lampeter i Wales hade tillkommit. Sammanlagt rörde det sig dock om mycket få studenter. Jag själv kom till Umeå 1991 via universitetets utbytesavtal med Würzburg och minns den excellenta mottagningen för oss ca 15 internationella studenter, varav flera också kom från Vasa i Finland.

Sveriges EU-inträde 1995 och den följande utbyggnaden av ERASMUS-programmet har lett till att antalet utbytesstudenter har ökat kraftfullt. Tillsammans med utomeuropeiska studenter som stöds av andra stipendieprogram och så kallade free movers, som organiserar och bekostar sina utlandsstudier på egen hand, utgör de en grupp på fler än 2 000 internationella studenter som årligen läser på Umeå universitet.

De internationella studenterna har sedan länge satt sin prägel på Umeå universitet och staden. Det är fortfarande tyska studenter som utgör den största gruppen, men antalet studenter från Frankrike och Spanien har ökat starkt. Medan jag i början av 1990-talet förväntades genomföra mina studier på svenska, finns idag ett omfattande utbud av engelskspråkiga kurser och utbildningar som lockar. Brexit kan tänkas leda till att intresset för studier i Sverige kommer att öka ytterligare.

Vid sidan av att själv skaffa sig internationella erfarenheter bidrar de internationella studenterna också till internationalisering på hemmaplan. Det vill säga att även svenska studenter som inte väljer att läsa utomlands, möter internationella perspektiv och erfarenheter.

Vi vet att många utländska studenter trivs utmärkt i Umeå. I internationella undersökningar av utbytesstudenters nöjdhet hamnar Umeå ständigt på topplaceringar och studenterna vittnar även i andra sammanhang om sin begeistring för svensk fikakultur, naturen, människorna, IKSU och inte minst, universitetet. Utbytesstudierna har också visat sig vara en utmärkt rekryteringsbas för doktorander, postdocs och universitetslektorer. Idag finns flera professorer vid universitetet som har haft sina första erfarenheter med Umeå som utbytesstudenter. På så vis kan internationella studenter inte bara ses som goda ambassadörer för Umeå universitet. En bra upplevelse under studierna här kan leda till att de återvänder till lärosätet som forskare och lärare.

Jag vet att utländska studenter ibland skapar utmaningar, i synnerhet när studievanor och förkunskaper rimmar illa med lokala förväntningar. Jag är dock övertygad om att fördelarna med råge övertrumfar eventuella nackdelar. Universitet behöver utbilda för en globaliserad värld och internationella arbetsmarknader där internationella erfarenheter är viktiga. Genom att ge studenterna insikten om att de kan samarbeta med varandra oberoende av härkomst och andra imaginära gränser bidrar universitetsstudier förhoppningsvis också till att studenter tar ställning mot rasism och främlingsfientlighet.

Avslutningsvis skulle jag vilja berömma International Office's framgångsrika arbete med att ta emot, stödja och ge internationella studenter ett socialt sammanhang här i Umeå. Med innovativa grepp som buddy-program och andra aktiviteter har man under många år på ett utomordentligt sätt bidragit till att komplettera den positiva bilden av Umeå universitet i världen, som vi annars endast åstadkommer genom framgångsrik internationell forskning.

Redaktör: Dieter Müller

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.