Kan arbetet med profilområden stärka forskning och utbildning?

9 september 2022

Det pågår ett intensivt arbete med att identifiera Umeå universitets starka profilområden inom forskning, inför en nationell ansökningsomgång initierad av regeringen i forskningspropositionen 2020. Arbetet med profilområden är dock minst lika viktigt för det strategiska arbetet i syfte att stärka forskning, vilket vi behöver göra både avseende kvantitet och kvalitet.

Med avstamp i verksamhetens inlämnade förslag till profilområden genomfördes fyra tvärvetenskapliga temadiskussioner i våras. Den arbetsgrupp som arbetar med frågan består av forskare från alla fakulteter och Lärarhögskolan, vilket medför att de representerar ett brett spektrum av olika forskningsområden. De har arbetat vidare med förslagen och ett halvdussin förslag på profilområden har utkristalliserats i arbetet. Arbetsgruppens engagemang och kunnighet är av stort värde och det är fantastiskt att se hur de arbetar med frågan för universitetets bästa. Deras insats är väldigt viktig för att driva detta arbete i mål.

Katrine Riklund, prorektor vid Umeå universitet

Foto: Mattias Pettersson

Under hösten arbetar de föreslagna profilområdena med att skärpa forskningsfrågan, konkretisera vilka insatser som behövs för att ta forskningen till en än högre höjd så att man kan bli än mer konkurrenskraftig. Man ska vara medveten om att alla föreslagna profilområden bedriver forskning av hög kvalitet men genom profilarbetet tänker vi att de når ännu en nivå av nydanande, kvalitet och impact. De delvis nya konstellationerna ska vara grogrund för nyskapande forskning som kan stärka utbildning och lösa de stora frågorna. Områdena måste innehålla hög risk-hög impact-forskning för att klara den nationella konkurrensen. Det viktiga arbetet nu är att formera de profiler som lyfter fram det bästa från vårt lärosäte. När man ser våra profilområden ska man tänka: "Ja just det, det där är de bäst på i Umeå." 

Det slutliga valet av vilka profilområden som kommer att ingå i en ansökan beräknas ske i slutet av året. Den nationella ansökningsomgången är planerad till februari 2023 .

Vid de tematiska diskussionerna under våren möttes forskare vars vägar inte hade korsats tidigare. Jag uppmuntrar verkligen att de kontakter som då knöts, de idéer som då såg dagens ljus tas vidare oavsett fortsättningen i anslagsfördelning via profilområden. En lärdom vi också kan dra är att mötesplatser för tvärvetenskapliga vetenskapliga diskussioner ger upphov till något nytt. Det bör vi också ta vidare.

Faktum är att det arbete som pågår med profilområden är viktigt, inte bara för den stundande ansökan, utan kanske än mer ur ett långsiktigt perspektiv, som en del av universitetets strategiska utvecklingsarbete. Jag vill därför understryka att de förslag som kommit in är viktiga inspel inom existerande forskningssamarbeten och framtidsversioner. De kan utvecklas vidare och har stor betydelse. Förhoppningsvis ger denna övning oss ett nytt redskap att strategiskt arbeta med utveckling av forskning och utbildning.

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.