Långsiktigt arbete med att använda tillgängliga resurser ger resultat!

3 februari 2023

Umeå universitets ekonomiska resultat för 2022 är ett underskott med 24 miljoner kronor, vilket motsvarar -0,5 procent av universitetets kostnader. Jag ser det som positivt att universitetets alla tillgängliga resurser under året har använts till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet.

Jag och övriga i universitetsledningen har, tillsammans med ledningar på alla nivåer under flera år arbetat för att öka användningen av tillgängliga resurser i syfte att ytterligare stärka universitetets verksamheter. Jag är väldigt tacksam för alla era insatser som nu för första gången sedan 2016 innebär att universitetets alla årliga resurser nyttjas.

Per Ragnarsson är biträdande universitetsdirektör,

Foto: Mattias Pettersson

Jag tycker att det främsta argumentet för högt resursnyttjande är att det ökar möjligheterna att ytterligare höja kvalitet i kärnverksamheterna utbildning respektive forskning. Högt resursnyttjande bidrar troligen också till bättre arbetsmiljö samt minskad arbetsbelastning. Möjligheterna att få ökade resurser från regeringen kommande år ökar också om vi använder alla de resurser vi har. Det är svårt att driva dessa frågor annars.

Det som främst bidragit till ökande kostnader är att antalet anställda på Umeå universitet har ökat markant de senaste åren, vilket är mycket positivt. År 2022 är vi totalt 3 832 årsarbetare att jämföra med år 2019 då vi var 3 528 årsarbetare. Det innebär en ökning med 304 årsarbetare eller +9 procent på tre år. Jag ser det som särskilt glädjande att antalet anställda ökar inom lärarbefattningar som professorer, lektorer och biträdande lektorer samt även positivt att antalet doktorander ökar.

En särskilt positiv del i bokslutet är att bidragsintäkter inom forskning (medel från forskningsfinansiärer som hunnit användas under året) år 2022 ökar väsentligt mycket mer än under den senaste 10-årsperioden. Bidragsintäkterna totalt ökar år 2022 med 119 miljoner kronor eller +11,5 procent jämfört med föregående år och uppgår till 1 152 miljoner kronor. Denna ökning är fördelad inom alla fyra fakulteter och på många institutioner och arbetsenheter.

Det jag ser som negativt i årets bokslut är att universitetet inte når upp till regeringens anvisade budgetram (det så kallade takbeloppet) när det gäller antalet helårsstudenter och helårsprestationer. En orsak till detta är att regeringens senaste utbyggnader av utbildning innebär att takbeloppet ökat med 12 procent 2022 jämfört med 2019. Andra orsaker till att takbeloppet inte nås är en viss minskning av antal helårsstudenter och en lägre prestationsgrad jämfört med år 2021. Underskridandet innebär att universitetets intäkter minskar med 71 miljoner kronor år 2022.

Sammanfattningsvis är det mycket som är positivt i universitetets bokslut 2022. Det finns däremot utmaningar framåt, inte minst när det gäller att i högre grad nå anvisad budgetram inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Inför 2023 och framåt ser jag det som viktigt att fortsätta arbetet med att nyttja respektive års tillgängliga resurser till utbildning och forskning av hög kvalitet. Detta gäller även i den situation som bland annat Sverige har nu med hög inflation.

Redaktör: Per Ragnarsson

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.