Annan ledighet utan löneavdrag

Utöver semester, föräldraledighet och sjukfrånvaro har du också möjlighet till andra typer av ledigheter med lön.

Om arbetsgivaren har beviljat en arbetstagare ledighet med stöd av tjänstledighetsförordningen (1984:111) eller annan författning, har arbetstagaren rätt till lön utan avdrag under ledigheten enligt sammanställningen nedan. Ledighet under en del av en dag räknas som en hel dag.

Enligt lagen ( 1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl har en arbetstagare "rätt till ledighet från sin anställning på grund av trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig" (I§). Lagen reglerar endast rätten till ledighet och inte själva frågan om löneavdrag ska göras eller inte.

Arbetstagaren får vara ledig utan löneavdrag i följande fall (högst tio arbetsdagar per kalenderår): vid allvarligare sjukdomsfall (avser sjuktillstånd av livshotande art eller sådant akut sjukdomstillstånd som oundgängligen kräver ingripande av arbetstagaren) dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte inom egenfamilj eller närmaste släktkretsen.

Om arbetsgivaren beviljar arbetstagaren längre ledighet än, som vid tillämpning av denna paragraf medför rätt till lön utan löneavdrag, ska denna ytterligare ledighet behandlas som "annan ledighet", dvs. löneavdraget ska beräknas enligt bestämmelserna i kap. 6.

Till närmaste släkten räknas vid allvarligare sjukdomsfall, dödsfall och begravning, jordfästning och gravsättning:

  • make, maka, sambo eller registrerad partner
  • barn, barnbarn eller bonusbarn
  • föräldrar, fosterföräldrar, svärföräldrar eller far- och morföräldrar
  • syskon, halvsyskon eller bonussyskon

Ledighet för begravning, bouppteckning eller arvskifte gäller även för:

  • farbror, faster, morbror, moster
  • syskonbarn
  • svärson, svärdotter
  • svåger, svägerska

Vid ledighet för bouppteckning eller arvskifte krävs utöver släktskapet att du även är dödsbodelägare.

Ledighet för släktangelägenhet utan löneavdrag är inte avsedd för sorgebearbetning, planering av begravning eller för omhändertagande av bostad.

Om arbetstagaren behöver vara ledig för fler dagar kan hen, om verksamheten medger, beviljas ledighet utan lön, semester eller uttag av eventuell inarbetad flextid.

Inget löneavdrag vid läkarbesök och vissa tandläkarbesök
Om det behövs får en arbetstagare vara ledig utan löneavdrag för läkar- eller tandläkarbesök m.m. i följande
fall.
− Vid besök hos läkare, företagshälsovård, öppen vård eller mödravårdscentral samt för blodgivning.
− Undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare samt vid akuta tandbesvär.
(Råd)

Tillämpning av tid

Hänsyn ska tas till tid som går åt till angelägenheten samt eventuell resa som måste göras under arbetstid. Praktisk tillämpning är ledighet beviljas en dag för angelägenheten och eventuellt en dag för restid vid längre avstånd.

Utdrag ur villkorsavtalen, kap 9:

Skäl

Tid

a) Allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte inom
egen familj eller den närmaste släktkretsen**
Den tid som behövs (inkl. restid), dock högst tio arbetsdagar per kalenderår
b) Flyttning, om flyttersättning lämnas Högst tre arbetsdagar
c) Flyttning i annat fall En arbetsdag
d) Fackligt förtroendemannauppdrag Högst tio arbetsdagar per kalenderår
e) Examen och tentamen Högst fem arbetsdagar per kalenderår

Upplysning

Punkt a)

Rätten till sådan ledighet kan följa av lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

Punkt d)

Denna punkt gäller inte ledighet som avser den fackliga verksamheten på den egna arbetsplatsen eller någon annan arbetsplats för den som är facklig förtroendeman. I sådant fall gäller i stället avtalet om fackliga förtroendemän.

Punkten avser i första hand sådana uppdrag i centrala, regionala eller lokala arbetstagarorganisationer som anges i organisationernas stadgar och som arbetstagaren får genom val eller annars genom protokollfört beslut.

Det kan till exempel handla om uppdrag som ordförande, sekreterare, kassör eller annan ledamot i styrelsen för central arbetstagarorganisation, förbund, avdelning, sektion, klubb eller annan del av förbund, uppdrag som ombud vid kongress, representantskap eller dyligt, eller som revisor.

Punkten gäller endast när arbetstagaren utövar just den funktion som uppdraget avser, till exempel som ordförande vid styrelsens sammanträden. Arbetstagaren förutsätts styrka behovet av ledigheten till exempel genom att visa kallelsen till sammanträdet.

Birgitta Berglund
2021-05-19