Ledighet utan löneavdrag

Utöver semester, föräldraledighet och sjukfrånvaro har du också möjlighet till andra typer av ledigheter med lön.

Flyttning

Ger rätt till ledighet utan löneavdrag högst en dag.

Flyttning vid beviljad flyttersättning 

Om flyttersättning lämnas ger avtalet rätt till ledighet utan löneavdrag högst 3 dagar.

Villkor för flyttersättning

En arbetstagare som byter arbetsort inom landet får flyttersättning:

 • om bytet av arbetsort sker utan arbetstagarens egen önskan eller
 • om bytet av arbetsort sker på grund av att arbetstagaren går över till en organisatoriskt högre anställning hos arbetsgivaren eller inom myndighetsområdet eller
 • om arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl att betala flyttersättning.

Flyttersättning lämnas dock endast till den som omfattas av vårt kollektivavtal både före och efter bytet av arbetsort, om inte arbetsgivaren beslutar om något annat.

Med arbetsort avses den ort som är arbetstagarens vanliga verksamhetsort.

Särskilda skäl
Arbetsgivaren får besluta att en arbetstagare ska få flyttersättning eller ersättning för resa i andra fall än de som anges i avtalet, om arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl.

Flyttresa

Vid resa i samband med flyttning får arbetstagaren samma resekostnadsersättning m.m. som gäller vid tjänsteresa. Resekostnadsersättning lämnas också för medflyttande familjemedlem.

Flyttlass

Transport av bohag från den gamla till den nya bostaden bekostas av arbetsgivaren, dock högst för bohag till en vikt av 15 000 kilo. Denna viktgräns gäller dock inte om flyttningen är föranledd av att arbetstagaren har bytt arbetsort utan egen önskan.

Transporten ska göras av ett transportföretag som arbetsgivaren godkänner. Arbetsgivaren bekostar också transport av bohag från tillfällig till fast bostad på den nya orten, om arbetstagaren inte har kunnat få fast bostad när han börjar det nya arbetet.

Arbetsgivaren får medge att en arbetstagare som utför bohagstransporten med eget eller hyrt fordon, får skälig ersättning för sina kostnader. Arbetstagaren har vidare rätt till ersättning för kostnader för transport av sådan bil eller båt som fordras för hans/hennes arbete.

Gardinpengar
Arbetstagaren har rätt till s.k. gardinpengar med 2 000 kronor om den tidigare bostadsytan var högst 50 m2. Om den tidigare bostadsytan översteg 50 m2 höjs beloppet med 300 kronor för varje påbörjat 25-tal m2 som ytan översteg 50 m2.

Fackligt förtroendemannauppdrag, centralt uppdrag

Ger rätt till ledighet utan löneavdrag högst tio arbetsdagar per kalenderår.

Punkten avser i första hand sådana uppdrag i centrala, regionala eller lokala arbetstagarorganisationer som anges i organisationernas stadgar och som arbetstagaren får genom val eller annars genom protokollfört beslut.

Denna punkt i avtalet gäller inte ledighet som avser den fackliga verksamheten på den egna arbetsplatsen eller någon annan arbetsplats för den som är facklig förtroendeman. I sådant fall gäller i stället avtalet om fackliga förtroendemän.

Det kan till exempel handla om uppdrag som ordförande, sekreterare, kassör eller annan ledamot i styrelsen för central arbetstagarorganisation, förbund, avdelning, sektion, klubb eller annan del av förbund, uppdrag som ombud vid kongress, representantskap eller dylikt, eller som revisor.

Punkten gäller endast när arbetstagaren utövar just den funktion som uppdraget avser, till exempel som ordförande vid styrelsens sammanträden. Arbetstagaren förutsätts styrka behovet av ledigheten till exempel genom att visa kallelsen till sammanträdet.

Examen och tentamen

Ger rätt till ledighet utan löneavdrag högst 5 arbetsdagar per kalenderår.

Släktangelägenhet

Ger rätt till ledighet utan löneavdrag högst 10 arbetsdagar per kalenderår.

Arbetstagaren har enligt vårt kollektivavtal VA rätt att vara ledig utan löneavdrag i följande fall:

 • vid allvarligare sjukdomsfall (avser vakande vid dödsbädd eller sådant akut sjukdomstillstånd som oundgängligen kräver ingripande av arbetstagaren)
 • dödsfall
 • begravning
 • bouppteckning eller arvskifte inom egenfamilj eller närmaste släktkretsen. Det krävs utöver släktskapet att du även är dödsbodelägare.

Ledighet för släktangelägenhet utan löneavdrag är inte avsedd för:

 • sorgebearbetning efter dödsfall
 • planering av begravning eller för
 • omhändertagande av bostad

Lagen - Rätt till ledighet av trängande familjeskäl

Enligt lagen ( 1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl har en arbetstagare "rätt till ledighet från sin anställning på grund av trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig" (I§).

Lagen reglerar endast rätten till ledighet med löneavdrag.

Om arbetstagaren behöver vara ledig fler dagar än de 10 som kollektivavtalet medger utan löneavdrag kan arbetstagaren, om verksamheten medger, beviljas ledighet utan lön, semester eller uttag av eventuell inarbetad komptid eller flextid.

Till närmaste släktkretsen räknas vid allvarligare sjukdomsfall, dödsfall och begravning, jordfästning och gravsättning:

 • make, maka, sambo eller registrerad partner
 • barn, barnbarn eller bonusbarn
 • föräldrar, fosterföräldrar, svärföräldrar eller far- och morföräldrar
 • syskon, halvsyskon eller bonussyskon

Ledighet för begravning, bouppteckning eller arvskifte gäller även för:

 • farbror, faster, morbror, moster
 • syskonbarn
 • svärson, svärdotter
 • svåger, svägerska

Tillämpning av antal dagar utan löneavdrag

Hänsyn ska tas till tid som går åt till angelägenheten samt eventuell resa som måste göras under arbetstid.

Ledighet beviljas en dag för angelägenheten och eventuellt en dag för restid vid längre avstånd.

Läkarbesök och i vissa fall tandläkarbesök

Om det behövs får en arbetstagare vara ledig utan löneavdrag för besök till:

 • läkare ansluten till högkostandsskyddet 
 • företagshälsovård
 • öppen vård 
 • mödravårdscentral
 • blodgivning
 • Undersökningar eller behandlingar, inom högkostnadsskyddet, av tandläkare eller läkare samt vid akuta tandbesvär.
Birgitta Berglund
2021-09-13