Ledighet utan löneavdrag

Utöver semester, föräldraledighet och sjukfrånvaro har du också möjlighet till andra typer av ledigheter med lön.

Flyttning

Ger rätt till ledighet utan löneavdrag högst en dag.

Flyttning vid beviljad flyttersättning 

Om flyttersättning lämnas ger avtalet rätt till ledighet utan löneavdrag högst 3 dagar.

Regler för flyttningsersättning finns i Villkorsavtal och Villkorsavtal-T (läs villkorsavtalen på sidan om Anställningsvillkor).

En person kan få flyttningsersättning om berörd prefekt anser att det finns särskilda skäl till detta. I övrigt hänvisas till kap 11 i Villkorsavtalen.

Fackligt förtroendemannauppdrag, centralt uppdrag

Ger rätt till ledighet utan löneavdrag högst tio arbetsdagar per kalenderår.

Punkten avser i första hand sådana uppdrag i centrala, regionala eller lokala arbetstagarorganisationer som anges i organisationernas stadgar och som arbetstagaren får genom val eller annars genom protokollfört beslut.

Denna punkt i avtalet gäller inte ledighet som avser den fackliga verksamheten på den egna arbetsplatsen eller någon annan arbetsplats för den som är facklig förtroendeman. I sådant fall gäller i stället avtalet om fackliga förtroendemän.

Det kan till exempel handla om uppdrag som ordförande, sekreterare, kassör eller annan ledamot i styrelsen för central arbetstagarorganisation, förbund, avdelning, sektion, klubb eller annan del av förbund, uppdrag som ombud vid kongress, representantskap eller dylikt, eller som revisor.

Punkten gäller endast när arbetstagaren utövar just den funktion som uppdraget avser, till exempel som ordförande vid styrelsens sammanträden. Arbetstagaren förutsätts styrka behovet av ledigheten till exempel genom att visa kallelsen till sammanträdet.

Examen och tentamen

Ger rätt till ledighet utan löneavdrag högst 5 arbetsdagar per kalenderår.

Släktangelägenhet

Ger rätt till ledighet utan löneavdrag högst 10 arbetsdagar per kalenderår.

Arbetstagaren har enligt vårt kollektivavtal VA rätt att vara ledig utan löneavdrag i följande fall:

 • vid allvarligare sjukdomsfall (avser vakande vid dödsbädd eller sådant akut sjukdomstillstånd som oundgängligen kräver ingripande av arbetstagaren)
 • dödsfallsdagen 
 • begravning
 • bouppteckning eller arvskifte inom egenfamilj eller närmaste släktkretsen. Det krävs utöver släktskapet att du även är dödsbodelägare.

Ledighet för släktangelägenhet utan löneavdrag är inte avsedd för:

 • eget sorgearbete vid dödsfall
 • planering av begravning 
 • omhändertagande av bostad
 • begravning av nära vän
 • nära anhörigs flytt
 • medföljande vid anhörigs läkarbesök
 • hembesök hos nära anhörig för anpassning av bostad, sjukvårdsteam etc.

För dessa tillfällen kan andra ledigheter beviljas så som semester, tjänstledighet utan lön, uttag av eventuell inarbetad komptid eller flextid.

Lagen - Rätt till ledighet av trängande familjeskäl

Enligt lagen ( 1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl har en arbetstagare "rätt till ledighet från sin anställning på grund av trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig" (I§).

Lagen reglerar endast rätten till ledighet med löneavdrag.

Till närmaste släktkretsen räknas vid allvarligare sjukdomsfall, dödsfall och begravning, jordfästning och gravsättning:

 • make, maka, sambo eller registrerad partner
 • barn, barnbarn eller bonusbarn
 • föräldrar, fosterföräldrar, svärföräldrar eller far- och morföräldrar
 • syskon, halvsyskon eller bonussyskon

Ledighet för begravning, bouppteckning eller arvskifte gäller även för:

 • farbror, faster, morbror, moster
 • syskonbarn
 • svärson, svärdotter
 • svåger, svägerska

Tillämpning av antal dagar utan löneavdrag

Tillämpningen av ledighet med lön för släktangelägenhet vid Umeå universitet utgår från avtalstext och råd från villkorsavtalen, delar från tidigare avtal som fortfarande är vägledande för statliga myndigheter samt rådgivning från Arbetsgivarverket via skrifter, utbildning och enskild rådgivning.

Hänsyn ska tas till tid som går åt till angelägenheten samt eventuell resa som måste göras under arbetstid.

Ledighet beviljas en dag för angelägenheten och eventuellt en dag för restid vid längre avstånd.

Läkarbesök och i vissa fall tandläkarbesök

Om det behövs får en arbetstagare vara ledig utan löneavdrag för läkar- eller tandläkarbesök m.m. i följande fall:

 • läkare ansluten till högkostnadsskyddet 
 • företagshälsovård
 • öppen vård (öppenvård/dagvård till icke inneliggande patienter kan till exempel ges på vårdcentraler, av socialtjänsten och sjukhusmottagningar.) 
 • mödravårdscentral
 • blodgivning
 • undersökningar eller behandlingar, inom högkostnadsskyddet, av tandläkare eller läkare samt vid akuta tandbesvär.

Råd i villkorsavtalet till 9 kap. 1 § Ledighet med lön

Ledighet enligt denna paragraf ges under förutsättning att läkarbesöket (motsvarande) behöver göras på arbetstid.

Exempel

En arbetstagare som är halvtidssjukskriven ordineras sjukgymnastik.

Besöken hos sjukgymnast "behöver" då inte ske på arbetstid utan bör normalt kunna förläggas på den lediga tiden.

Med besök hos företagshälsovård, öppen vård eller mödravårdscentral avses inte bara besök hos läkare utan även till exempel distriktssköterska, sjukgymnast, kurator eller barnmorska.

Birgitta Berglund
2022-12-09