Ledighet utan löneavdrag

Utöver semester, föräldraledighet och sjukfrånvaro har du också möjlighet till andra typer av ledigheter med lön.

Flyttning

Ger rätt till ledighet utan löneavdrag högst en dag.

Flyttning vid beviljad flyttersättning 

Om flyttersättning lämnas ger avtalet rätt till ledighet utan löneavdrag högst 3 dagar.

Regler för flyttningsersättning finns i Villkorsavtal och Villkorsavtal-T (läs villkorsavtalen på sidan om Anställningsvillkor).

En person kan få flyttningsersättning om berörd prefekt anser att det finns särskilda skäl till detta. I övrigt hänvisas till kap 11 i Villkorsavtalen.

Fackligt förtroendemannauppdrag, centralt uppdrag

Ger rätt till ledighet utan löneavdrag högst tio arbetsdagar per kalenderår.

Punkten avser i första hand sådana uppdrag i centrala, regionala eller lokala arbetstagarorganisationer som anges i organisationernas stadgar och som arbetstagaren får genom val eller annars genom protokollfört beslut.

Denna punkt i avtalet gäller inte ledighet som avser den fackliga verksamheten på den egna arbetsplatsen eller någon annan arbetsplats för den som är facklig förtroendeman. I sådant fall gäller i stället avtalet om fackliga förtroendemän.

Det kan till exempel handla om uppdrag som ordförande, sekreterare, kassör eller annan ledamot i styrelsen för central arbetstagarorganisation, förbund, avdelning, sektion, klubb eller annan del av förbund, uppdrag som ombud vid kongress, representantskap eller dylikt, eller som revisor.

Punkten gäller endast när arbetstagaren utövar just den funktion som uppdraget avser, till exempel som ordförande vid styrelsens sammanträden. Arbetstagaren förutsätts styrka behovet av ledigheten till exempel genom att visa kallelsen till sammanträdet.

Släktangelägenhet

Om arbetsgivaren har beviljat en arbetstagare ledighet med stöd av tjänstledighetsförordningen (1984:111) eller annan författning, har arbetstagaren rätt till lön utan avdrag under ledigheten enligt sammanställningen nedan. Ledighet under en del av en dag räknas som en hel dag.

Skäl:

Allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte inom egen familj eller den närmaste släktkretsen.

Tid:

Den tid som behövs (inkl. restid), dock högst tio arbetsdagar per kalenderår.

 

Läkarbesök och i vissa fall tandläkarbesök

Om det behövs får en arbetstagare vara ledig utan löneavdrag för läkar- eller tandläkarbesök m.m. i följande fall:

  • läkare ansluten till högkostnadsskyddet 
  • företagshälsovård
  • öppen vård (öppenvård/dagvård till icke inneliggande patienter kan till exempel ges på vårdcentraler, av socialtjänsten och sjukhusmottagningar.) 
  • mödravårdscentral
  • blodgivning
  • undersökningar eller behandlingar, inom högkostnadsskyddet, av tandläkare eller läkare samt vid akuta tandbesvär.

Råd i villkorsavtalet till 9 kap. 1 § Ledighet med lön

Ledighet enligt denna paragraf ges under förutsättning att läkarbesöket (motsvarande) behöver göras på arbetstid.

Exempel

En arbetstagare som är halvtidssjukskriven ordineras sjukgymnastik.

Besöken hos sjukgymnast "behöver" då inte ske på arbetstid utan bör normalt kunna förläggas på den lediga tiden.

Med besök hos företagshälsovård, öppen vård eller mödravårdscentral avses inte bara besök hos läkare utan även till exempel distriktssköterska, sjukgymnast, kurator eller barnmorska.

Besök för medföljande partner mödravårdscentral 

Om det behövs får en arbetstagare som ska bli förälder, men inte är den gravida, vara ledig utan löneavdrag vid två tillfällen per barnsbörd i syfte att följa med på besök hos mödravårdscentral.

Anmärkning
Denna bestämmelse är inte tillämplig från och med den sextionde dagen före den beräknade tidpunkten för barnets födelse fram till förlossningsdagen, eftersom föräldrapenning då kan utbetalas enligt SFB (socialförsäkringsbalken).

Birgitta Berglund
2024-03-22