Arbetsskada och tillbud

Om du blir skadad i ditt arbete eller upplever en riskfylld händelse är det viktigt att göra en anmälan och rapportera till din chef.

En arbetsskada är en skada som har uppstått på grund av olycksfall eller någon annan skadlig inverkan i arbetet. Ett tillbud är en oönskad händelse som kunnat leda till skada.

Arbetsskada och tillbud

Som arbetsskada räknas

 • Olycksfall: skador du får på arbetet eller på tjänsteresa.
 • Färdolycksfall: olycksfall som inträffar under den normala resan till eller från bostaden eller arbetsplatsen.  
 • Arbetssjukdom: sjukdom som beror på skadlig inverkan i arbetet under längre tid, kan vara psykisk (stress, mobbing, kränkningar), eller fysisk (skadliga ämnen, tungt eller ensidigt arbete, vibrationer, buller).
 • Smitta: om du utsätts för smitta vid arbete i till exempel laboratoriemiljö eller då du tar hand om smittförande personer.

Det kan t.ex. vara:

 • Kroppsliga skador som uppstått i arbetet
 • Kroppsliga skador på grund av hot eller våld i arbetet
 • Kroppsliga skador som uppstått på väg till eller från arbetet
 • Ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön, till exempel konflikter på arbetsplatsen eller hög arbetsbelastning.

Anmälan av arbetsskada

Om du blir skadad i ditt arbete ska du omedelbart meddela din chef.

Läs om vad mer som är bra att tänka på.

Tillbud

Tillbud är en oönskad händelse eller situation som skulle kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Tillbudsrapportering är en viktig del i arbetsmiljöarbetet för att identifiera risker i verksamheten. Med rapporterna som underlag kan förebyggande åtgärder vidtas både lokalt och universitetsövergripande. Det är därför viktigt att du som chef uppmuntrar rapportering från dina medarbetare, utreder behov av åtgärder och återkopplar till dina medarbetare.

Anmälan av tillbud

Blankett för tillbud ska skickas till arbetsmiljösamordnaren vid Lokalförsörjningsenheten. Allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Allvarlig arbetsskada och tillbud

Enligt Arbetsmiljölagen ska händelser som lett till dödsfall, allvarlig personskada samt skador som drabbat flera arbetstagare samtidigt eller tillbud som kunde ha lett till allvarlig personskada anmälas till Arbetsmiljöverket. Anmälan ska göras inom 24 timmar till telefon 010-730 90 00. Utanför kontorstid används journumret 08-737 15 55. Påföljd i form av bötesstraff kan uppkomma om anmälan inte lämnas in i tid.

Exempel på allvarliga arbetsskador är:

 • fraktur på ett ben i kroppen
 • stor skada på nerver, muskler eller senor
 • skada på sinnesorgan, till exempel syn eller hörsel
 • skador på inre organ
 • stor blodförlust
 • andra och tredje gradens brännskador
 • händelser som drabbat någon psykiskt till exempel chocktillstånd vid hot om våld eller vid trafikolycka.

Som allvarligt tillbud räknas sådant som kan leda till stor fara för ohälsa och olycksfall som:

 • svårare fall av mobbning, kränkningar och trakasserier
 • om någon under en längre tid varit utsatt för skadlig stress och reagerat starkt på det
 • hot om våld, om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, t.ex. knivhot eller hot med skjutvapen

 • mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbing.

 • någon fallit från några meters höjd utan att skada sig
 • hängande last eller något annat rasat ner i närheten av någon eller där någon skulle kunna ha befunnit sig
 • det skett ett rök-, gas- eller kemikalieutsläpp utan att någon arbetstagare skadats
 • det skett en explosion i en lokal där det vid tillfället inte fanns några personer.

Som medarbetare

 • Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet, oavsett om de lett till sjukfrånvaro eller inte.
 • För att kunna styrka skadan är det lämpligt att gå till läkare. Spara alla intyg och kvitton som hänger ihop med arbetsskadan.
 • Anmäl skadan till Försäkringskassan. En anmälan är ett viktigt underlag för att du ska kunna ansöka om ersättning från de försäkringar du omfattas av som anställd.
 • Anmäl till AFA "Skadeanmälan PSA" om du vill söka ersättning för kostnader orsakade av sjukdomen/ arbetsskadan, prefekt/motsvarande skriver under anmälan. Du kan även vara berättigad ersättning från Försäkringskassan se nedan under Ersättning för anställda.
 • En anmälan visar också brister i arbetsmiljön och gör det möjligt för universitet att utreda, åtgärda och förebygga.

Ersättning för anställd

 • Arbetsskadeförsäkring kallas den socialförsäkring som ersätter personer som insjuknat eller råkat ut för olyckor i samband med sitt arbete. I Sverige administreras denna socialförsäkring av Försäkringskassan. Om du skadar dig på arbetsplatsen, eller på väg till eller från arbetet, kan du i vissa fall få ersättning från Försäkringskassan (Arbetsskadeförsäkringen). Det gäller kostnader för tandvård, hjälpmedel eller för vård utomlands.
 • Alla med anställning på Umu omfattas dessutom av det statliga personskadeavtalet (PSA). Avtalet administreras av AFA Försäkring AB. Det går att få ersättning för arbetsskadan från AFA Försäkring oavsett om Försäkringskassan godkänt skadan eller inte. Det går därigenom att få dubbel arbetsskadeersättning.
 • Om man ska få ersättning måste man ha haft arbetsoförmåga dvs. skadan har lett till frånvaro eller att man varit hos läkare. Exempel på ersättning du kan få:
  • Kostnader för sjukvård, läkemedel och resor till läkarbesök.
  • Skadade kläder, glasögon eller liknande.
  • Ersättning för inkomstförlust, kostnader och fysiskt och psykiskt lidande.
  • Vid arbetssjukdom (som godkänts av Försäkringskassan eller finns med på ILO-listan. ILO-listan är en lista över yrkessjukdomar).
 • Men om du ramlar på väg till jobbet och gör illa dig och glasögonen går sönder men du behöver inte söka läkare och du behöver inte vara hemma från jobbet, så får du ingen ersättning för glasögonen.
 • Försäkringarna gäller inte när ett motorfordon är inblandat i olycksfallet, olyckan ska då anmälas till det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat. Självrisken är 500 kr. Om du får avslag där så kan du ansöka om ersättning hos AFA (du måste då bifoga avslagsbrevet).

Utländska gäster och stipendiater

Utländska personer som har ett uppdrag vid Umeå universitet t.ex. postdoktorer, gästforskare, gästföreläsare, opponenter, praktikanter, icke folkbokförda medarbetare samt dennes medföljande familj (maka, make, sambo, barn) omfattas inte av kollektivavtalade försäkringar eftersom de inte är anställda. De omfattas av Kammarkollegiets "Försäkring för utländska besökare vilken gäller dygnet runt och ersätter oplanerad och oförutsedd vård.

Om en olycka inträffar ska en skadeanmälan fyllas i och undertecknas av chef på institution/enhet och skickas till Kammarkollegiet.

Frida Fjellström
2022-09-19