Medarbetare som är eller misstänks vara smittbärare

En person som är eller misstänks vara smittbärare av covid-19 kan ges förhållningsregler som gör att personen inte får gå till sitt arbete. Den här sidan beskriver hur sådana situationer kan hanteras vid Umeå universitet.

Det är vid smittspårning av hushållskontakter och närkontakter som medarbetare kan få förhållningsregler som kan innebära att personen inte får gå till arbete, skola eller delta i fritidsaktiviteter. Smittskyddslagen kräver att alla är skyldiga att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk, och förhållningsreglerna ska därför följas.

Det här gäller för medarbetare vid Umeå universitet som fått förhållningsregler om att inte gå till sitt arbete

  • Den som är frisk nog att arbeta uppmanas att arbeta hemma med de arbetsuppgifter som är möjliga att utföra utanför arbetsplatsen efter överenskommelse med närmaste chef.
  • Du som är frisk nog att arbeta, men som inte har möjlighet att arbeta hemma kan stanna hemma med bibehållen lön efter beslut av läkare. I normalfallet krävs att medarbetaren skickar in beslutet eller läkarintyget till arbetsgivaren, men regeringen har beslutat att återinföra tillfälliga bestämmelser om slopat krav på läkarintyg. Från och med den 27 december 2021 behöver därför medarbetaren inte skicka in ett skriftligt intyg från läkare. Viktigt är dock att medarbetaren tar kontakt med sin chef och att chefen förvissar sig om att det finns ett sådant beslut av läkare. Detta bör ske genom ett skriftligt intygande från medarbetaren. Chefen kan i dessa fall avgöra om det finns arbetsuppgifter som medarbetaren kan utföra hemma. De tillfälliga bestämmelserna om läkarintyg gäller fram till och med den 31 mars 2022.
  • Den som är hemma med sjukt barn ska ansöka om vård av barn via Försäkringskassan. Detta ska anmälas i PASS.
  • Den som är för sjuk för att arbeta ska anmäla sjukfrånvaro i PASS.

Medarbetare kan inte ansöka om smittbärarpenning

Medarbetare vid Umeå universitet kan inte ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan eftersom medarbetaren inte förlorar någon inkomst vid frånvaro på grund av misstänkt smitta. Enligt Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och fackliga organisationer anges i 9 kap. 3 § att avdrag inte ska göras på lönen när en arbetstagare är frånvarande på grund av att den är eller misstänks vara smittbärare enligt smittskyddslagen.

Har du frågor?

Om du som medarbetare har frågor om hur det blir i din situation, vänligen vänd dig i första hand till din närmaste chef. Om du som chef har frågor, vänligen vänd dig till ditt HR-stöd eller till Personalenheten. Om du har frågor om universitetets information eller hantering av covid-19, vänligen kontakta corona@umu.se.

Relaterad information

Anmäl sjukfrånvaro och vård av barn i PASS.

Anna Lawrence
2021-12-17