Systematiskt arbetsmiljöarbete skapar en bättre arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp arbetsmiljön. Detta ska universitetet göra på ett sådants sätt att vi förebygger ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en uppnår en tillfredsställande arbetsmiljö.

 

Foto:

Arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förbättra den fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön för både medarbetare och studenter. Genom att arbeta systematiskt kan universitetet förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Att arbeta systematiskt ökar förutsättningarna för en god arbetsmiljö.

Systematiskt arbetsmiljöarbete - en process i fyra steg

Systematiskt arbetsmiljöarbete kan liknas vid ett arbetssätt, en metod. Metoden beskrivs ofta som ett hjul, det så kallade SAM-hjulet. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständig process som sker i fyra steg.

Steg 1: Undersök arbetsmiljön

Arbetsmiljön behöver regelbundet undersökas utifrån de risker som finns. Det finns många olika sätt att undersöka arbetsmiljöriskerna, till exempel skyddsronder, mätningar, enkäter, utvecklingssamtal, samtal på APT.

Steg 2: Bedöma risker

Med undersökningar och utredningar som underlag ska riskerna bedömas och allvarlighetsgraden ska bestämmas. Frågor som ska ställas är "Hur sannolikt är det att ohälsa eller olycksfall i arbetet uppstår?" "Hur stora blir konsekvenserna om det inträffar?"

Steg 3: Åtgärda risker

Utifrån riskbedömningen ska arbetsgivaren ta reda på hur de kan förebygga och se till att göra detta. De risker som både har hög sannolikhet för att inträffa och kan leda till svåra konsekvenser bör såklart prioriteras när det gäller åtgärder.

Åtgärder som arbetsgivaren inte genomför omedelbart, ska föras in i en skriftlig handlingsplan. Där ska det framgå när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ansvarar för att genomföra dem.

Steg 4: Följa upp

Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera såväl genomförda åtgärder som hur de arbetar med SAM. Om det är något som inte har fungerat bra, ska detta förbättras.

Fördela arbetsmiljöuppgifter

I större organisationer behöver arbetsgivaren fördela arbetsmiljöarbetet på olika personer eller befattningar för att kunna uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. Uppgifter, befogenheter och resurser ska läggas på personer som arbetar i verksamheten. Deras uppdrag är att se till att arbetsmiljöarbetet sker aktivt och systematiskt i syfte att skapa goda arbetsmiljöförutsättningar som stöd för arbetet och att undanröja arbetsmiljörisker.

På Umeå universitet vidarefördelar rektor arbetsmiljöuppgifter till dekan/motsvarande som i sin tur vidarefördelar arbetsmiljöuppgifter till prefekt/motsvarande.

Prefekt/motsvarande kan sedan vidarefördela arbetsmiljöuppgifter till direkt underställda chefer, arbetsledande personal eller andra lämpliga medarbetare som har bäst förutsättningar att fatta beslut och vidta åtgärder. Det är viktigt att alla på institutionen/enheten vet hur arbetsmiljöuppgifterna är fördelade.

Läs mer om hur arbetsmiljöarbetet är organiserat

Arbetsskada och tillbud

Om du blir skadad i ditt arbete, upplever en riskfylld händelse eller observerar en risk så är det viktigt att du berättar det för din chef och anmäler det till universitetet.

Elizabet Westerlund
2023-02-08