Stöd vid hotfulla situationer och kriser

För dig som är anställd

Informationen riktar sig till dig som är anställd.

Umeå universitet ska vara en trygg och säker arbetsplats för medarbetare. Oavsett hur bra vårt arbete för en god arbetsmiljö är så sker ibland oönskade och oväntade händelser. Det kan handla om att du eller någon i din närhet utsätts för hot eller våld, att det sker en kris eller att en kollega eller annan närstående person går bort.

Umeå universitet ska vara en trygg och säker arbetsplats för medarbetare. Ibland sker dock oönskade och oväntade händelser som påverkar vår vardag på ett negativt sätt.

Om någonting har hänt som du vill anmäla eller uppmärksamma universitetet om så hittar du mer information på sidorna Om något händer.

Hot, våld och bemötande vid starka känslor

Ibland kan det uppstå situationer när du som anställd kan behöva bemöta en person som visar starka känslor. För att kunna hantera situationen på ett och inte eskalera situationen så är det bra att vara förberedd.

I utbildningsfilmen nedan går vi igenom hur du som anställd genom medveten närvaro och lågaffektivt bemötande kan hantera situationer som kan upplevas hotfulla.

 

Utbildning om att förebygga och hantera hot, våld och påtryckningar

Du som medarbetare kan gå en utbildning för att lära dig hantera hot, våld och påtryckningar. Utbildningen består av bland annat filmer, intervjuer, expertkommentarer och korta kunskapstest. Utbildningen tar ungefär 2 timmar att genomföra.

Läs mer och anmäl dig här: 
https://umu.eduportal.se/kurs/565638/course

Kris

En kris är oönskade händelser och situationer som inte går att hantera eller lösa med hjälp av de rutiner och erfarenheter vi redan har. Universitetet har en speciell krisorganisation som fungerar som stöd till enheter och institutioner när deras resurser inte räcker till eller om krisen berör universitetet i stort. Vid större olyckshändelser eller katastrofer kan även den universitetsgemensamma krisgruppen kopplas in. Där hittar du även Vägledning: Krishantering på institution, enhet eller motsvarande.

Krishantering vid Umeå universitet

Dödsfall

Om en krissituation skulle uppstå vid en students eller anställds dödsfall kan du och ni få stöd via universitetets företagshälsovård.

När krissituationer uppstår är institutionen och dess agerande viktigt.

Studenthälsan, företagshälsovården och Kyrkan på campus är möjliga resurser i svåra situationer. Tillsammans med institutionen/enheten kan de vara ett stöd i enskilda samtal eller möta grupper om det finns behov. Målsättningen är att underlätta sorgearbetet för den enskilde och för drabbade grupper.

Regler arbetsmiljö

Regel för första hjälpen och krisstöd

Hat, hot och våld

Om du blivit utsatt för hat, hot eller våld finns stöd att få.

Universitetsledningens krisnummer

090-786 97 00

Annelie Mellström
2024-03-07