Kommunicera tillgängligt

Varför tillgänglig kommunikation?

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur väl en verksamhet fungerar för människor med funktionsnedsättning. I det ingår bland annat att verksamhetens information är tillgänglig och att vi i vårt bemötande främjar tillgängligheten för den person vi möter.

Bristande tillgänglighet är en av de sju diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. I ett av blocken på den här sidan finns länkar till de internationella, nationella och lokala reglerna och lagarna som vi har att följa.

Vad är tillgänglig kommunikation?

Tillgänglig kommunikation handlar om att alla, oavsett funktionsvariation, ska kunna ta del av vår information. Kravet på tillgänglighet gäller för all vår kommunikation och oberoende av vem den vänder sig till (studenter, anställda, presumtiva studenter eller övrig omvärld). Det kan handla om allt från webbsidor, blanketter, instruktioner, e-post och presentationsmaterial, till telefonsamtal och fysiska möten.

Här är några områden där det finns saker du kan göra för att öka tillgängligheten.

Muntliga presentationer

Text - skriftlig kommunikation

Om tillgänglighet och diskriminering

Bristande tillgänglighet (Diskrimineringsombudsmannen)

Funktionsnedsättning som diskrimineringsgrund (Diskrimineringsombudsmannen)

Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren (Myndigheten för delaktighet)

Exempel på funktionsnedsättningar (Handbok för utbildningsfrågor, Umeå universitet)

regler och lagar

Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning (Umeå universitet)

Regelverk vid Umeå universitet för kommunikation, bland annat Språkpolicy för Umeå universitet – se under rubrikerna Beslutsstruktur, delegation och organisation respektive Lokaler, IT och miljö och säkerhet
(Umeå universitet)

Regelverk vid Umeå universitet – se under rubriken Personal, lika villkor och arbetsmiljö
(Umeå universitet)

Diskrimineringslag (2008:567) (Sveriges riksdag)

Förordning 2001:526 om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderpolitiken (Sveriges riksdag)

Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2008:23) (FN)

Förenta Nationernas standardregler för delaktighet och jämlikhet (FN)

Sara Rambe
2021-04-30