Organisation

Rektor bär det yttersta ansvaret för att det bedrivs ett aktivt och målinriktat arbete för lika villkor och därmed också för att universitetet arbetar för att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar.

Rektor bär det yttersta ansvaret och ska tillsammans med övriga universitetsledningen bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för lika villkor samt för att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar. Sedan den 1 juli 2016 har Umeå universitet en vice rektor som bland annat har ett särskilt ansvar gällande lika villkor. Vice rektor för lika villkor är ordförande för Rådet för lika villkor.

Dekaner, förvaltningschefen, överbibliotekarie och rektor för lärarhögskolan har ett övergripande ansvar för lika villkorsfrågor inom sitt verksamhetsområde och ska utifrån detta stimulera och stödja prefekter och övriga chefer i arbetet. Dekaner och övriga chefer ansvarar för att analys, mål och aktiviteter avseende studenter och anställda genomförs.

Prefekter och övriga chefer har ett ansvar för att ett arbete inom området lika villkor bedrivs inom sin verksamhet. Prefekter och övriga chefer ansvarar för att kartläggning, analys, mål och aktiviteter avseende studenter och anställda genomförs.

Det strategiska rådet för lika villkor (LIV) ska arbeta med universitetsövergripande frågor om jämställdhet och likabehandling och ska vara ett beredande och rådgivande organ till universitetsledningen för det strategiska arbetet inom området.

Samordnare för lika villkor på central nivå har som uppdrag att vara universitetsledningens resurs i deras ansvar att bedriva ett målinriktat och aktivt arbete med lika villkor. I uppdraget ingår exempelvis att samordna myndighetens planarbete, vara sekreterare och samordnare i rådet för lika villkor samt samordna träffar och utbildningar med handläggare och företrädare för lika villkor. Samordnarna kan initiera frågor till Centrala samverkansgruppen (CSG).

Handläggare för lika villkor på fakulteter, förvaltningen och universitetsbiblioteket har som uppdrag att vara respektive dekans eller chefs resurs i dennes ansvar att bedriva ett målinriktat och aktivt arbete med lika villkor. Handläggarna på fakulteten adjungeras till fakultetsnämndens sammanträden och ingår i fakultetens samverkansgrupp (FSG). Handläggare på universitetsbiblioteket och förvaltningen ska ges motsvarande möjligheter i deras verksamhets beslutande organ.

Företrädare för lika villkor på institutioner och enheter har som uppdrag att vara respektive prefekt eller chefs resurs i dennes ansvar att bedriva ett målinriktat och aktivt arbete med lika villkor. Företrädaren för lika villkor ska ingå i institutionens lokala samverkansgrupp (LSG).

Varje medarbetare och student har ett eget ansvar för att i det vardagliga mötet med kollegor. lärare och studenter behandla var och en med respekt samt att främja en trygg och fördomsfri arbetsplats/studieplats. Studentkårerna har en viktig roll i arbetet med lika villkor för studenterna.

Sara Rambe
2021-04-23