Regler gällande arbetsmiljö och lika villkor

Policies

Policy för arbetsmiljö och lika villkor

Distansarbete

Handläggningsordning/rutiner

Rutin för anmälan av arbetsskada, student

Rutin för anmälan av arbetsskada, anställd

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar

Handläggningsordning - Alkohol och droger vid Umeå universitet

Plan

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017-2019

Umeå universitets handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor 2019-2021

Regel

Ensamarbete

Första hjälpen och krisstöd

Gravida och ammande arbetstagare

Kostnadsfördelning arbetsmiljöutredningar

Lika villkor - regel för handläggare och företrädare vid Umu

Regel för bildskärms- och skyddsglasögon

Smoke-free work environment

Medicinska kontroller

Samordning av arbetsmiljöfrågor Umu-VLL

Bilaga till Samordning av arbetsmiljöfrågor Umu-VLL

Samverkansavtalet (lokalt kollektivavtal)

Förteckning över samverkansgrupper, bilaga 7

Samverkansavtalet, engelsk version (Collective agreement on cooperation)

Regel för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet

Mallar/blanketter

Checklista, Arbetsmiljörond kontor

Checklista, Arbetsmiljörond lab-verksamhet

Checklista, Arbetsmiljörond laser

Bankett beställning av medicinsk undersökning – byggnadsrelaterad ohälsa

Forskargruppens arbetsmiljö - Fördelning/delegation av arbetsmiljöuppgifter, mall

Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder

Checklista inför arbete med handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder

Riskbedömning och handlingsplan inför förändring

Blankett uppgiftsfördelning rektor till dekan

Blankett uppgiftsfördelning dekan till prefekt/motsvarande

Instruktioner för uppdraget som arbetsmiljöombud för anställda och studenter

 

Övrigt

Högskoleförordningen, särskilt 1 kap 8 par

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Statliga myndigheters ansvar för genomförande av handikappolitiken

Arbetsmiljölagen och föreskrifter

Sara Rambe
2021-09-15