Regler gällande arbetsmiljö och lika villkor

Policies

Policy för arbetsmiljö och lika villkor

Policy för distansarbete vid Umeå universitet

Handläggningsordning/rutiner

Rutin för anmälan av arbetsskada, student

Rutin för anmälan av arbetsskada, anställd

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar

Handläggningsordning - Alkohol och droger vid Umeå universitet

Plan

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2021-2025

Universitetsgemensam handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder 2022-2024 

Regel

Regel för bildskärms- och skyddsglasögon

Regel för ensamarbete

Regel vid fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Regel för första hjälpen och krisstöd

Regel för gravida och ammande arbetstagare

Regel handläggare och företrädare för Lika villkor vid Umeå universitet

Regel för kostnadsfördelning vid arbetsmiljöutredningar

Regel för medicinska kontroller

Smoke-free work environment

Samordning av arbetsmiljöfrågor Umu-VLL

Bilaga till Samordning av arbetsmiljöfrågor Umu-VLL

Samverkansavtalet (lokalt kollektivavtal)

Förteckning över samverkansgrupper, bilaga 7

Samverkansavtalet, engelsk version (Collective agreement on cooperation)

 

Mallar/blanketter

Checklista, Arbetsmiljörond kontor

Checklista, Arbetsmiljörond för laborativ verksamhet

Checklista, Arbetsmiljörond laser

Bankett beställning av medicinsk undersökning – byggnadsrelaterad ohälsa

Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder

Checklista inför arbete med handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder

Riskbedömning och handlingsplan inför förändring

Blankett uppgiftsfördelning rektor till dekan

Blankett uppgiftsfördelning dekan till prefekt/motsvarande

Instruktioner för uppdraget som arbetsmiljöombud för anställda och studenter

 

Övrigt

Högskoleförordningen, särskilt 1 kap 8 par

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Statliga myndigheters ansvar för genomförande av funktionshinderpolitik

Arbetsmiljölagen och föreskrifter

Elizabet Westerlund
2022-11-28