Arbetsskadeförsäkring

Arbetsskadeförsäkring

Arbetsskadeförsäkring kallas den socialförsäkring som ersätter personer som insjuknat eller råkat ut för olyckor i samband med sitt arbete. I Sverige administreras denna socialförsäkring av Försäkringskassan. Om du skadar dig på arbetsplatsen, eller på väg till eller från arbetet, kan du i vissa fall få ersättning från Försäkringskassan. Det gäller kostnader för tandvård, hjälpmedel eller för vård utomlands. 

Alla arbetsskador och tillbud ska anmälas av medarbetare till närmaste chef. Chef har ansvar för att anmäla skadan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan i dialog med arbetsmiljöansvarig.

Intern information om arbetsskada och anmälan

Försäkringskassans informationsbroschyr om arbetsskadeförsäkringen

Personskadeförsäkring

Anställda vid universitetet omfattas av det statliga personskadeavtalet (PSA). Försäkringen administreras av AFA Försäkring. Ersättning för arbetsskadan från AFA Försäkring kan utbetalas oavsett om Försäkringskassan godkänt skadan eller inte. Det går därigenom att få dubbel arbetsskadeersättning. Du som anställd ansvarar själv för att göra en anmälan. 

Du kan få ersättning om något av följande händer:

Olycksfall på arbetet
Exempel: du halkar, faller eller träffas av ett slag av ett
föremål eller du har utsatts för hot, våld eller rån på arbetet

Olycksfall under färd till eller från arbetet
Exempel: du cyklar omkull på väg till arbetet. Om ett trafikfordon är inblandat gäller förarens trafikförsäkring.

Arbetssjukdom och smittsam sjukdom som har godkänts av Försäkringskassan eller som finns med på ILO-förteckningen

Mer information om arbetsskada och personskada samt hur 

AFA Försäkring

Om arbete utförs i hemmet eller på distans

För att försäkringen ska gälla om arbetet utförs i hemmet eller på distans gäller att olycksfallet måste har ett direkt samband med arbetsuppgifterna. Med det menas att du har skadat dig i samband med att du utför en arbetsuppgift.

Det kan till exempel vara:

  • om du snubblar på datasladden till din jobbdator
  • sitter vid datorn och svarar på arbetsrelaterade mejl
  • sitter vid datorn och talar med kollega/kund i telefon
  • går runt i bostaden och har arbetssamtal i arbetsgivarens telefon
  • under arbetstid åker mellan hemmet och kundmöte
  • åker till arbetsplatsen för att hämta dator/telefon/brev
  • det kan även vara vid ett så kallat promenadmöte så länge arbetsgivaren har godkänt detta

Information från AFA försäkring

Rosita Nilsson
2022-03-07