UCL – Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram

Som chef eller ledare vid Umeå universitet spelar du en avgörande roll för dina medarbetare, men också för universitetets utveckling. Universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram är utformat för att ge dig en god grund att stå på.

 

Foto: Mattias Pettersson

Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram (UCL) ger dig ökad kunskap om chefens ansvar utifrån lagar, regler och policys samt en ökad förmåga att utveckla verksamheten, dina medarbetare och ditt eget ledarskap utifrån givna förutsättningar.

Ny omgång med start maj 2021


Under våren startar en ny omgång, UCL 23. Programmet är en fortsättning på Chefsintroduktionen som genomfördes hösten 2020 samt våren 2021. Anmälan senast 26 mars.

Målgrupper: vilka ska genomgå UCL-programmet?

Programmet är obligatoriskt för dig som är nytillträdd chef (prefekt, biträdande och ställföreträdande prefekt, föreståndare, avdelningschef, kanslichef, verksamhetsområdeschef eller enhetschef).

Programmets innehåll

UCL utgår ifrån ett helhetsperspektiv på chefs- och ledarskapsfrågor med utgångspunkten att ledarskap kan läras.

Programmet är indelat i åtta teman i genomtänkt ordning som bygger vidare på varandra. Teoretiska perspektiv varvas med ledarskapsträning där du får fördjupad förståelse för ditt ledarskap genom att diskutera problemsituationer i den egna verksamheten, som konflikter, arbetsmiljö- och rehabiliteringsproblematik, erfarenhetsutbyte och reflektion.

Programmet ger även ökad kunskap om universitets styrning och ledning samt processer för verksamhetsplanering, budget- och ekonomi.

Du genomför två individuella projekt under programmet:

1. Förändringsprojekt: Planera och genomföra ett utvecklings-/förändringsarbete inom den egna verksamheten.
2. Personlig utveckling: Individuell utvecklings- och handlingsplan.

Som grund för den individuella ledarutvecklingen används en strukturerad feedbackkartläggning, LEAD FORWARD, som ger dig en nulägesbild av dina aktuella ledarbeteenden utifrån hur dina medarbetare uppfattar ditt ledarskap.

Upplägg

Som deltagare ingår du i en grupp som följs åt genom hela programmet. Programmet genomförs över ett år och omfattar sammanlagt cirka femton utbildningsdagar.

De flesta träffarna äger rum i Umeå och löper över två dagar. En av träffarna genomförs i form av ett internat på annan ort. Med anledning av covid-19, kommer vårens temadagar ske via zoom. Vi hoppas på att under hösten 2021 kunna återgå till fysiska träffar.


I programmet ingår individuell coachning vid två tillfällen, i början och i slutet.

Kurstillfällen UCL 23

Tema 1: Att vara chef och ledare i en högskoleorganisation

v. 20, 19-20 maj 2021

Tema 2: Arbetsgivar- och myndighetsrollen och chefens ansvar

v. 24, 17-18 juni 2021

Tema 3A: Personligt ledarskap (internat) 

v. 35, 1-3 september 2021

Tema 3B: Personligt ledarskap del 2

v. 41, 13-14 oktober 2021

Tema 4: Ekonomi och Ledarskap

v. 45, 10-11 november 2021

Tema 5: Att leda grupper och förebygga konflikter

v. 49, 8-9 december 2021

Tema 6: Strategiskt ledarskap

v. 4, 26-27 januari 2022

Tema 7: Hållbart ledarskap/medarbetarskap

v. 8, 22-23 februari 2022

Tema 8: Avslutning

v. 21, 27 april 2022

Närvaro och kursintyg

UCL bygger på ett processinriktat arbetssätt och det är därför viktigt att delta i alla steg/teman. För att få ett kursintyg krävs en sammantagen närvaro på minst 80 %.

Kostnader

Deltagandet i UCL är kostnadsfritt, dock tillkommer en avgift för studieresan.

Anmälan till UCL 23 senast fredag 26 mars 2021

Anmäl dig här

Programansvariga

Anna Mothander

Mikal Björkström, tel. 072-254 38 57
Mikal.Bjorkstrom@feelgood.se

Har du frågor om deltagande i UCL?

Vid frågor kontakta Sara Rambe, kursadministratör.

Sara Rambe
2021-04-27