Information om antagning och urval

Du kan anmäla dig till våra kurser under terminen innan kursen ges. En huvudprincip är att ingen kurs ges med färre än 8 deltagare och att max antal deltagare är 24. Avvikelser från denna princip anges på kursens hemsida.

Nedan hittar du information om antagning och urvalsförfarandet.

Förkunskaper

I normalfallet finns inga särskilda krav på förkunskaper för att gå Ny som lärare eller baskursen Grundläggande högskolepedagogik. För våra fördjupningskurser rekommenderar vi att du gått några högskolepedagogiska kurser innan, eller har omfattande undervisningserfarenhet. Ett undantag är Forskarhandledning i praktiken, där det krävs att du är forskarhandledare eller blivande forskarhandledare med doktorsexamen.

Anmälan

Till höstens kurser öppnar anmälan 15 februari och slutdatum för anmälan är 15 april

Till vårens kurser öppnar anmälan 15 augusti och slutdatum för anmälan är 15 oktober.

Om anmälningstiden förlängs är slutdatumet 4-6 veckor före kursstart.

Kriterier för urval

Urval till de universitetspedagogiska kurserna sker dels genom fördelning av antal platser och dels genom personurval (se nedan).
För att ingå i urvalet krävs prefektens godkännande.

För kursen Ny som lärare gäller omvänt urvalsförfarande med avseende på punkt 4, dvs i första hand antas nyanställda lärare och nyantagna doktorander.

 1. Fakultet
  Fördelning till platser i kursen sker i proportion till antalet sökande från varje fakultet/motsvarande. Dock tilldelas högst 1/3 av platserna till en fakultet. Oavsett söktryck är varje fakultet/motsvarande garanterad minst en plats.
 2. Kön
  Kursens platser fördelas i proportion till antalet kvinnor respektive män som sökt kursen. Minst 40% av platserna tilldelas underrepresenterat kön.
 3. Sökt tidigare
  I de fall då sökande bedöms vara likvärdiga enligt dessa kriterier skall den som tidigare sökt kursen och då inte erhållit plats ges förtur. Senast vid ett tredje ansökningstillfälle garanteras man en plats på kursen. Om man har sökt en kurs och antagits till denna men av någon anledning därefter inte påbörjat kursen räknas det som att man har dragit tillbaka sin ansökan. Denna ansökan räknas då inte in i antalet gånger man sökt kursen.
 4. Anställningsår/poäng i forskarutbildning
  Lärare rangordnas med hänsyn till anställningsår vid Umeå universitet och doktorander med hänsyn till antal poäng i forskarutbildningen. Ju längre anställningstid/fler poäng, desto bättre placering i urvalet.
 5. Lottning
  Om ovanstående urvalskriterier inte har lyckats skilja två eller flera sökande till kursen sker en lottning till kvarvarande platser.

Särskilda urvalskriterier

För kursen Forskarhandledning i praktiken har varje fakultet ett fast antal platser, oberoende av söktryck, och urvalet görs av respektive fakultet utifrån egna kriterier. I de engelska kurserna ges företräde till sökande som inte är svensktalande.

 

Efter ordinarie slutdatum (april/oktober) för anmälan sker följande:

Om kursen är full

Ett urval görs bland de sökande utifrån UPL:s kriterier för urval. Besked om antagning/reservplats sänds till sökande ca 2 veckor efter anmälan stängts. Sökande ombeds då att bekräfta sin kursplats, om detta inte sker innan utsatt datum går platsen till nästa person på reservlistan.

Om kursen inte är full

Om kursen inte är full, kan två saker ske.

 • Kursen ställs in. Om minimiantalet inte har uppnåtts vid ordinarie slutdatum för anmälan ställs kursen in. Besked ges till de sökande en vecka efter senaste ansökningsdatum.
 • Anmälningstiden förlängs. Om minimiantalet har uppnåtts vid ordinarie slutdatum för anmälan sänds besked om antagning till de sökande, ca 2 veckor efter anmälan stängts. Sökande ombeds bekräfta sin kursplats. Kursen öppnas för ytterligare sökande och ett nytt slutdatum för anmälan sätts 4-6 veckor före kursstart. Om kursen blir översökt i andra anmälningsomgången sker ett urval bland de nya sökande enligt UPL:s kriterier.

Om färre än minimiantalet sökande accepterar sin kursplats förbehåller sig UPL rätten att ställa in kursen. Besked om inställande av kurs lämnas ca 3-5 veckor före kursstart.

bra att veta

Antagning
Besked om antagning sker ca två veckor efter sista anmälningsdag. Innan du tackar ja till kursen - kontrollera att du kan delta alla kursdagar.

Återbud
Om du vill lämna återbud till en kurs du blivit antagen till mejlar du till Marie Friman

Sent återbud eller No-show
Vid återbud tre veckor före kursstart eller senare debiteras institutionen en administrativ avgift på 5000 kronor.  Detta gäller också om deltagaren inte dyker upp vid kursstart (utan giltig frånvaro) eller gör ett tidigt avbrott.

Intyg
För intyg krävs fullgörande av samtliga delar i kursen samt godkända uppgifter.

UPL:s kurser och övriga utbildningsaktiviteter är kompetensutvecklingsaktiviteter som ligger utanför LADOK systemet. Vi utfärdar intyg på genomgången kurs där omfattning (dagar, veckor) och innehåll specificeras. Det är upp till respektive institution att omvandla denna tid till högskolepoäng (hp) i de fall detta är aktuellt.

FRÅGOR?

Om du har frågor om din anmälan, kontakta Marie Friman

Marie Friman
2023-11-15