Nämnden för högskolepedagogisk meritering

Nämndens uppdrag är att kvalitetssäkra meriteringsmodellen genom att säkerställa en likvärdig bedömning av pedagogisk skicklighet vid de olika fakulteterna och att rekommendera beslut till fakulteterna baserat på bedömningar från pedagogiskt sakkunniga.

I nämndens ansvar ligger att utforma och besluta om kriterier för pedagogisk skicklighet, ta fram underlag för utlysning och instruktioner till såväl sökande som sakkunniga, följa bedömningsprocesserna samt rekommendera beslut.

Nämnden består av ordförande vice rektor Heidi Hansson samt två ledamöter från respektive fakultet som utses av dekan, samt en representant vardera från de tre studentkårerna.

Medicinsk fakultet: Universitetslektor Aleksandra McGrath och utbildningsledare Anna Fahlgren

Samhällsvetenskaplig fakultet: Vicedekan Ann-Louise Silfver och utbildningsledare Nils Eriksson

Humanistisk fakultet: tf Prodekan Torkel Molin och utbildningsledare Ann-Catrine Eriksson

Teknisk- naturvetenskaplig fakultet: Prodekan Sara Sjöstedt de Luna och utbildningsledare Susanne Vikström

Studentkårerna:
En representant vardera från följande studentkårer; Umeå studentkår, Umeå medicinska studentkår samt Umeå naturvetar- och teknologkår.

Till nämnden adjungeras en expert i pedagogiska frågor och ett handläggarstöd från enheten Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) samt en redan utnämnd excellent lärare vilken utses av ordförande. Vid behov adjungeras ett expertstöd i arbetsgivarfrågor från Personalenheten.

Mandatperioden är fyraårig och nämnden sammanträder minst två gånger per termin.

 

 

Datum för nämndens möten

2021:

Torsdag 25 februari

Onsdag 26 maj

Fredag 1 oktober

Måndag 29 november

Personalenheten
2021-09-23