Portfölj för anställning

Dokumentationen i portföljen ska visa hur den sökande kvalitativt uppfyller de bedömningsgrunder och kriterier för pedagogisk skicklighet som gäller för det aktuella tillfället. Ett pedagogiskt CV följer vanligtvis en mall, men en portfölj ser olika ut beroende på i vilket sammanhang den ska användas.

För att vara behörig för läraranställning vid Umeå universitet krävs att den sökande uppvisar följande högskolepedagogiska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt:

 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
 • erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
 • medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
 • ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Anställningsordning för lärare, punkt 3.2 Pedagogisk skicklighet.

Vad en pedagogisk portfölj ska innehålla

Nedan följer övergripande principer för vad en pedagogisk portfölj vid Umeå universitet ska innehålla (Regel för pedagogisk portfölj).

a) Pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden

I en pedagogisk portfölj ska det finnas en redogörelse för din pedagogiska grundsyn; dina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden. Du ska också beskriva hur det sammanhang du arbetar i påverkar din undervisning samt hur du förhåller dig till detta. Hänvisa till litteratur, länkar, bilagor eller CV där så är lämpligt. Använd valfri standard för litteraturhänvisningar.

I inledningen av egenreflektionen redogör läraren för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden. Läraren beskriver sin pedagogiska grundsyn samt de mål och ramar som påverkar det egna arbetet. Att läraren har relevant högskolepedagogisk kompetens och en vilja att utveckla sig själv utgör en viktig förutsättning för att bedriva en professionell pedagogisk verksamhet. Hänvisa där det är lämpligt till litteratur, bilagor eller CV.

b) Den pedagogiska praktiken

Huvuddelen av portföljen består av exempel på konkreta undervisningserfarenheter. De exempel som väljs ska visa hur din pedagogiska grundsyn kommer till uttryck samt hur kriterierna för pedagogisk skicklighet uppfylls. För respektive exempel beskrivs aktivitet, målgrupp, pedagogiska val, resultat, lärdomar och reflektioner. Beskrivningarna ska styrkas av hänvisningar till bilagor, litteratur, länkar eller CV där så är lämpligt.

Beakta de kriterier som gäller för anställning av lärare när du väljer vilka praktiska erfarenheter du vill lyfta fram i portföljen.

 • Kunskaper om studenters lärande i högre utbildning.
  Lyft fram kunskaper som varit särskilt värdefulla och beskriv hur du erhållit dessa samt hur du tillämpar dem i din pedagogiska praktik. Hänvisa där det är lämpligt till litteratur, bilagor, CV eller egenreflektion.
 • Förmåga att planera, undervisa i, examinera samt utvärdera högskoleutbildning samt stödja individers och gruppers lärande.
  Ge konkreta exempel från kurser du medverkat i eller planerat, undervisat på, examinerat och utvärderat. Beskriv en aktivitet, studentgruppen, dina pedagogiska val, resultatet och lärdomarna. Hänvisa där det är lämpligt till litteratur, bilagor, CV eller egenreflektion.
 • Förmåga att inta ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen.
  Hänvisa till beskrivningen av dina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, eller till bilagor som innehåller dina reflektioner kring lärarrollen eller din pedagogiska verksamhet.
 • Kunskaper om samhällets mål och regelverk för verksamheten inom högre utbildning.
  Lyft fram kunskaper som varit särskilt värdefulla och beskriv hur du erhållit dessa samt hur du tillämpar dem i din pedagogiska praktik. Hänvisa där det är lämpligt till litteratur, bilagor, CV eller egenreflektion.
 • Förmåga att tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter.
  Beskriv konkreta exempel på tillfällen då du dokumenterat eller kommunicerat dina egna eller andras pedagogiska erfarenheter. Detta kan ha skett vid tillfällen som seminarier, kurser, konferenser eller något annat. Hänvisa där det är lämpligt till litteratur, bilagor, CV eller egenreflektion.

c) Värderingar och omdömen

I den pedagogiska portföljen ska det finnas intyg eller värderingsunderlag från exempelvis prefekt, studierektor, kollegor, externa bedömare och studenter (via till exempel kurs- och programvärderingar). Referenspersoner kan anges.

Exempel på bilagor i den pedagogiska portföljen

De bilagor som inkluderas i portföljen ska utgöra ett selektivt urval samt vara kopplade till del a, b eller c i den pedagogiska portföljen eller CV. En bilageförteckning kan innehålla följande rubriker:

 • Rapporter eller uppgifter framställda i högskolepedagogiska kurser
 • Studieguider eller andra instruktioner till studenter
 • Examinationer och utvärderingar
 • Läromedel
 • Pedagogiska utmärkelser
 • Intyg på deltagande i kurser och utbildningar
 • Sammanställningar av kursvärderingar
 • Omdömen från chefer eller kollegor
Hanna Karlsson
2018-11-21