Portfölj för meritering

Dokumentationen i portföljen ska visa hur den sökande kvalitativt uppfyller de bedömningsgrunder och kriterier för pedagogisk skicklighet som gäller för det aktuella tillfället. Ett pedagogiskt CV följer vanligtvis en mall, men en portfölj ser olika ut beroende på i vilket sammanhang den ska användas.

Nedan följer övergripande principer för vad en pedagogisk portfölj vid Umeå universitet ska innehålla (Regel för pedagogisk portfölj).

a) Pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden

I en pedagogisk portfölj ska det finnas en redogörelse för din pedagogiska grundsyn; dina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden. Du ska också beskriva hur det sammanhang du arbetar i påverkar din undervisning samt hur du förhåller dig till detta. Hänvisa till litteratur, länkar, bilagor eller CV där så är lämpligt. Använd valfri standard för litteraturhänvisningar.

I inledningen av egenreflektionen redogör läraren för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden. Läraren beskriver sin pedagogiska grundsyn samt de mål och ramar som påverkar det egna arbetet. Att läraren har relevant högskolepedagogisk kompetens och en vilja att utveckla sig själv utgör en viktig förutsättning för att bedriva en professionell pedagogisk verksamhet. Hänvisa där det är lämpligt till litteratur, bilagor eller CV.

b) Den pedagogiska praktiken

Huvuddelen av portföljen består av exempel på konkreta undervisningserfarenheter. De exempel som väljs ska visa hur din pedagogiska grundsyn kommer till uttryck samt hur kriterierna för pedagogisk skicklighet uppfylls. För respektive exempel beskrivs aktivitet, målgrupp, pedagogiska val, resultat, lärdomar och reflektioner. Beskrivningarna ska styrkas av hänvisningar till bilagor, litteratur, länkar eller CV där så är lämpligt.

Beakta de kriterier som gäller för meriterad resp excellent lärare när du väljer vilka praktiska erfarenheter du vill lyfta fram i portföljen.

c) Värderingar och omdömen

I den pedagogiska portföljen ska det finnas intyg eller värderingsunderlag från exempelvis prefekt, studierektor, kollegor, externa bedömare och studenter (via till exempel kurs- och programvärderingar). Referenspersoner kan anges.

Exempel på bilagor i den pedagogiska portföljen

De bilagor som inkluderas i portföljen ska utgöra ett selektivt urval samt vara kopplade till del a, b eller c i den pedagogiska portföljen eller CV. En bilageförteckning kan innehålla följande rubriker:

  • Rapporter eller uppgifter framställda i högskolepedagogiska kurser
  • Studieguider eller andra instruktioner till studenter
  • Examinationer och utvärderingar
  • Läromedel
  • Pedagogiska utmärkelser
  • Intyg på deltagande i kurser och utbildningar
  • Sammanställningar av kursvärderingar
  • Omdömen från chefer eller kollegor
Hanna Karlsson
2018-11-21