Delpension

Från och med månaden efter du har fyllt 61 kan du beviljas delpension.

Bestämmelser om delpension finns reglerade i ett centralt avtal om delpension, "Avtal om delpension för arbetstagare hos staten".

Regler om hur avtalet ska tillämpas inom Umeå universitet har fastställts av rektor, "Regler om tillämpning av delpensionsavtal
för arbetstagare vid Umeå universitet".

Reglerna innebär i korthet att arbetsgivaren kan bevilja delpension månaden efter att du har fyllt 61 år eller senare och längst till och med månaden innan du fyller 65 år.

Arbetstiden kan som mest minskas till hälften av heltidsarbete. Det är viktigt att du, före arbetstidsminskningen, har haft kollektivavtalad pensionsrätt i sammanlagt 120 månader. Varje ansökan prövas individuellt och vid beslut tar man hänsyn till förutsättningarna för verksamheten och till din situation.

Rätten till delpension upphör i samband med att du fyller 65 år. Det innebär att du mister rätten att arbeta deltid om du vill kvarstå i anställningen efter att du fyllt 65 år och du får återgå till den omfattning som gällde före delpensionsledigheten.

Delpension innebär att du beviljats minskning av din arbetstid i syfte att vara pensionär under den frigjorda tiden. Det är inte tillåtet att förvärvsarbeta och uppbära lön under denna tid.

Ansökan

Ansökan om delpension skriver du själv och ska förutom kompletta personuppgifter innehålla: 

  • från och med vilket datum delpension önskas
  • omfattning av delpensionen 
  • motiv för ansökan ex: kompetensväxling, hälsoskäl eller övertalighet.

Ansökan ska sedan lämnas till berörd prefekt för yttrande innan den inges till personalenheten, universitetsförvaltningen.

Ansökan bör skickas in i så god tid som möjligt, dock senast 6 månader innan önskad tidpunkt för delpension.

När jag vill veta mer om delpension

Kontakta Cecilia Norberg, Personalenheten, för mer information om villkor och ansökan.

Birgitta Berglund
2021-10-21