Rätten att arbeta till 68/69 års ålder

Från och med 1 januari 2020 gäller nya regler i lagen om (1982:80) anställningsskydd, LAS, då rätten att kvarstå i anställning ändras från 67 år till 68 år. Från 1 januari 2023 ändras rätten att kvarstå i anställning till 69 år.

Vad innebär ändringen?

Förändringen innebär att du som har en tillsvidareanställning vid Umeå universitet har rätt att arbeta till dess du fyller 68 år. Från och med 2023 höjs åldern till 69 år. 

Vill du sluta tidigare är det egen uppsägning som gäller med två månaders uppsägningstid, inför min pension.

Uppsägningsförfarande

När du uppnått 68 år* kommer arbetsgivaren att med ett förenklat uppsägningsförfarande säga upp din anställning.

Uppsägningen kommer att föregås av en underrättelse till dig, och varsel till din fackliga organisation om att en uppsägning ska ske. Uppsägningstiden är en månad och kan börja tidigast den dagen du fyller 68 år*.

Grundregel

Arbetsgivaren har beslutat att grundregeln är, när anställd fyller 68 år*, kommer hen att sägas upp.

Undantag från grundregeln

Anställningen fortlöper

Det finns dock en möjlighet, om det finns ett verksamhetsbehov, att anställningen fortlöper efter 68 år*. Det förutsätter att det finns ett godkännande av dekan och en överenskommelse mellan dig och din chef.

Återanställning

Arbetsgivaren kan, under förutsättning att det finns ett verksamhetsbehov, återanställa en person som har slutat sin tillsvidareanställning med anledning av ålderspension. Återanställningen sker genom att träffa ett nytt tidsbegränsat anställningsavtal med stöd av LAS.

_________________________________________

*från och med 2023 69 år.

Birgitta Berglund
2021-10-12