Rätten att arbeta till 68/69 års ålder

Från och med 1 januari 2020 gäller nya regler i lagen om (1982:80) anställningsskydd, LAS, då rätten att kvarstå i anställning ändras från 67 år till 68 år. Från 1 januari 2023 ändras rätten att kvarstå i anställning till 69 år.

Vad innebär ändringen?

Förändringen innebär att den som har tillsvidareanställning vid Umeå universitet har rätt att arbeta till dess personen fyller 68 år och från och med 2023 till dess personen fyller 69 år. Vill man sluta tidigare är det egen uppsägning som gäller med två månaders uppsägningstid.

När personen uppnått 68 respektive 69 år kommer arbetsgivaren att med ett förenklat uppsägningsförfarande säga upp anställningen.
Uppsägningen kommer att föregås av en underrättelse till personen och varsel till dennes fackliga organisation om att en uppsägning ska ske. Uppsägningstiden är en månad och kan börja tidigast den dagen personen fyller 68 år.

Arbetsgivaren har beslutat att grundregeln är, när personen fyller 68 år (respektive 69 år), kommer hen att sägas upp.

Det finns dock en möjlighet, om det finns ett verksamhetsbehov, att anställningen fortlöper efter att personen fyllt 68 år. Det förutsätter att det finns ett godkännande av dekan och en överenskommelse mellan personen och dennes chef.

Arbetsgivaren kan, under förutsättning att det finns ett verksamhetsbehov, återanställa en person som har slutat sin tillsvidareanställning med anledning av ålderspension. Återanställningen sker genom att träffa ett nytt tidsbegränsat anställningsavtal med stöd av LAS.

Birgitta Berglund
2021-05-18