Medicinska fakultetens prodekan i nationell styrgrupp för ALF-avtalet

16 januari 2015

Patrik Danielson, professor och prodekan vid Umeå universitets medicinska fakultet, har av forskningsministern utsetts till en av statens sju representanter i den nybildade nationella styrgruppen för ALF-avtalet.

Det så kallade ALF-avtalet (avtal om läkarutbildning och forskning) reglerar hur statens utbildning av läkare vid universiteten delvis ska kunna bedrivas inom landstingets kliniska verksamhet. Det anger också hur universitet och landsting ska samverka kring klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Avtalet sluts mellan staten och de sju landsting där landets medicinska fakulteter är förlagda och det bestämmer hur de så kallade ALF-medlen, på drygt 2,2 miljarder kronor per år, ska fördelas mellan lärosätena. Ett nytecknat avtal började gälla den 1 januari 2015 och innehåller en hel del nyheter, bland annat att avtalets tillämpning ska följas av en nationell styrgrupp med mandat att ange riktlinjer för olika utvärderingar.

Styrgruppen för ALF-avtalet består av totalt 14 ledamöter och har en mandatperiod på fyra år. Staten utser sju av dessa ledamöter, vilka förordnats av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Övriga sju ledamöter utses av vart och ett av de sju universitetslandstingen i landet. Västerbotten läns landsting är representerat av Mikael Wiberg, landstingets nye forskningsdirektör, som även är professor vid Umeå universitet.

Av statens representanter kommer fyra från departement och anslagsgivande myndigheter (VR, Vinnova), medan tre kommer från landets medicinska fakulteter, varav alltså Patrik Danielson är en.

Styrgruppen har i uppdrag att följa avtalets tillämpning och vid behov föreslå justeringar i det. Den ska också ange riktlinjer för hur utvärderingen av landets universitetssjukvård ska gå till och hur den kliniska forskningens kvalitet ska utvärderas. Den ska även utveckla en utvärderingsmall i syfte att skapa en samlad bild av resursanvändningen inom ramen för ALF-samarbetet.

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.