Ny handläggningsordning för uppdragsutbildning

2 november 2015

Rektor fastställde vid beslutsmöte 3 november 2015 om en ny handläggningsordning för uppdragsutbildning vid Umeå universitet som ersätter tidigare beslut. Den nya handläggningsordningen trädde i kraft den 1 november 2015.

Hur definieras uppdragsutbildning?

Med uppdragsutbildning avses "utbildning som anordnas mot avgift från annan än en fysisk person för den som uppdragsgivaren utser" (Förordning [2002:760] om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor).

Det som kännetecknar uppdragsutbildning är finansieringen och det särskilda sättet att utse deltagare. Uppdragsutbildning är inte reguljär högskoleutbildning och då är högskolelagen och högskoleförordningen inte direkt tillämpbara på utbildningen om det inte är särskilt föreskrivet.

Vidare ska uppdragsutbildning vid Umeå universitet
• ses som en del av universitetets samverkansuppgift och vara ett viktigt komplement till den reguljära utbildningen
• följa samma kvalitetskrav som gäller för reguljär utbildning
• bedrivas så att den reguljära utbildningen inte påverkas negativt
• bedrivas med full kostnadstäckning vilket innebär att universitetets samtliga kostnader ska ingå.

Handläggningsordningens innehåll

Handläggningsordningen innehåller förutom en processbeskrivning även en beskrivning av planering och genomförande för uppdragsutbildning samt en förteckning över det regelverk som styr uppdragsutbildning.

I övrigt beskrivs begreppen uppdragsgivare, beställare och deras ansvar, uppdragstagaren och dennes ansvar mer ingående samt vad som gäller vid resursinventering och kostnadsberäkning eftersom all uppdragsutbildning måste bära sina egna kostnader.

Läs mer i Handläggningsordning för uppdragsutbildning vid Umeå universitet (dokumentet öppnas i nytt fönster). En uppdaterad version av handläggningsordningen kommer att publiceras när det nya kvalitetssystemet är beslutat.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna-Lena Perdahl, Institutionen för socialt arbete
090-786 71 06

Redaktör: Anna Lawrence

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.