Dekan: Nolltolerans mot alla former av övergrepp, trakasserier och kränkningar

1 december 2017

Med anledning av #MeToo, #Akademiuppropet m.fl., meddelade Medicinska fakultetens dekan följande vid fakultetskollegium som hölls den 30 november:

"Det borde inte behöva sägas, men det måste lika fullt sägas och det måste sägas med emfas: Alla anställda och studenter vid Medicinska fakulteten ska veta att det vid fakulteten råder absolut nolltolerans mot alla former av övergrepp, trakasserier och kränkningar.

Varje anställd och student som utsatts för något sådant, bevittnat eller hört talas om något sådant, ska känna sig trygga i att de kan berätta om det och att de kommer att bemötas med respekt och bli tagna på allvar, och framförallt att chefer på alla nivåer inom fakulteten kommer att agera resolut och ansvarsfullt utifrån uppgifterna.

Detta kommer att lyftas i fakultetsledningens värdegrundsdiskussion med prefekterna i december, och prefekterna kommer i sin tur att få i uppdrag att föra den diskussionen på respektive institution.

Fakultetens kommitté för lika villkor, som leds av prodekan Marie Bixo, har fått i uppdrag att analysera nuläget inom fakulteten och se över vilka system som finns för att ta hand om detta samt vad som ytterligare måste göras för att vi verkligen ska försäkra oss om att nolltoleransen mot övergrepp och trakasserier efterlevs inom fakulteten. Uppdraget innefattar även att föreslå aktiviteter för att medvetandegöra och föra kontinuerlig diskussion i frågorna. Vi har också ett mycket värdefullt samarbete med Umeå Medicinska Studentkår i dessa frågor.

Slutligen vill jag understryka att vårt ansvar sträcker sig utanför universitetets lokaler – för våra studenter och medarbetare även när de befinner sig inom den landstingskommunala sektorns väggar och vid deras interaktioner utanför jobb och studier. Även om också andra bär ansvar där, kan vårt ansvar som lärare och chefer – och medmänniskor – aldrig upphöra, och våra prefekter, och ytterst jag som dekan, är ansvariga för att det som vittnats om i uppropen aldrig får förekomma vid fakulteten."

Patrik Danielson, dekan

Mer att läsa

Redaktör: Lena Åminne

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.