Rapportförslag kan försämra möjligheter att använda myndighetskapital

20 december 2017

Riksrevisionens rapport "Varför sparar lärosätena? En granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor" innehåller bra analyser som helhet och flera av dess förslag är rimliga. Det anser Umeå universitet i ett remissvar till Utbildningsdepartementet. Svaret saknar dock inte kritik mot vissa av rapportens förslag.

Statliga universitet och högskolor har sparat ihop över tolv miljarder kronor i oförbrukade anslag och andra överskott. Riksrevisionen anser i sin rapport att detta är ineffektivt resursutnyttjande ur ett statsfinansiellt perspektiv och efterlyser tydligare styrning av myndighetskapital från regeringens sida.

Utbildningsdepartementet har anmodat Umeå universitet att lämna synpunkter på rapporten och i svaret till departementet konstateras att flera av de förslag som nämns i rapporten är rimliga och att rapporten innehåller bra analyser som helhet. I svaret understryks dock att det är viktigt att invänta utredningen Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten, innan kriterier utarbetas.

Universitetet ser bland annat negativt på Riksrevisionens rekommendation att införa ett kvantitativt återrapporteringskrav när det gäller redovisning av myndighetskapital uppdelat på fritt respektive intecknat kapital. Detta eftersom en sådan uppdelning skulle innebära låsningar samt försämrade möjligheter att använda myndighetskapitalet.

Umeå universitet anser vidare att Riksrevisionen tydligare kunde ha lyft fram att 15 av de 31 undersökta lärosätena har reducerat sitt myndighetskapital under perioden 2011–2016 med mellan 1–231 miljoner kronor. Umeå universitet har under dessa år reducerat myndighetskapitalet med 165 miljoner kronor.

Läs rapporten:
Varför sparar lärosätena? En granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor

Läs remissvaret från Umeå universitet

Läs nyheten
Stora outnyttjade medel vid statliga lärosäten

Läs om utredningen
Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten

Text: Mattias Mitz

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.