Universitetet uppmanas utvärdera studenternas läranderesultat

5 december 2017

I en pilotgranskning där Universitetskanslersämbetet har undersökt det interna kvalitetsarbetet vid fyra lärosäten får Umeå universitet inte godkänt. Rapporten slår ner på aspektområdet Utformning, genomförande och resultat, samt jämställdhetsperspektivet.

– Det vi ser i rapporten är att Umeå universitet har lyckats väl på tre av fyra undersökta aspektområden. Vi kan också visa goda exempel på verksamhet inom alla områden. Det vi behöver förbättra är att systematiskt följa upp och utvärdera studenternas faktiska läranderesultat. Vi behöver också visa på ett tydligare sätt hur vi integrerar jämställdhet och lika villkor i våra utbildningar, säger Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildning vid Umeå universitet.

Granskningen ska främja kvalitetssäkring och utveckling av högre utbildning. Grunden är de krav som ställs i högskolelagen och högskoleförordningen. Bedömargruppen har bedömt följande aspektområden och perspektiv.

Aspektområden:

  • Styrning och organisation
  • Miljö, resurser och område
  • Utformning, genomförande och resultat
  • Uppföljning, åtgärder och återkoppling.

Perspektiv:

  • Studenters och doktoranders perspektiv
  • Arbetslivets perspektiv
  • Jämställdhetsperspektiv

Umeå universitet har fått godkänt på aspektområdena

Styrning och organisation, Miljö, resurser och område, samt Uppföljning, åtgärder och återkoppling.

Däremot visar granskningen att Umeå universitet inte kan visa en tillräcklig systematik när det gäller uppföljningen och utvärdering av studenternas läranderesultat.

Arbete med jämställdhetsperspektivet vid Umeå universitet bedöms även det som icke tillfredsställande. Universitetskanslersämbetet skriver att arbetet med att integrera jämställdhet och lika villkor inte kommit till det skede som varit önskvärt. När det gäller exempel på brister pekar bedömargruppen på att det inte framgår att jämställdhet och lika villkor är aspekter som ska belysas vid inrättning eller nedläggning av program eller forskarutbildningsämnen.

Mer om beslutet på UKÄ:s webb

Redaktör: Mattias Mitz

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.