Delmål och prioriteringar i universitetets verksamhetsplan

29 juni 2017

Nytt i Umeå universitets verksamhetsplan för år 2018 är att 38 delmål har reducerats till 13. Sex av dem är obligatoriska och kommer att följas upp på samtliga organisatoriska nivåer genom en ny, universitetsgemensam modell. Universitetet listar också 13 särskilda prioriteringar, som bland annat handlar om rekryteringsmål för professorer, reell kompetens och moderna beredskapsjobb i staten.

I verksamhetsplan 2018 för Umeå universitet beskrivs övergripande uppdrag och mål, samt universitetsledningens särskilda prioriteringar och målsättningar för nästa år. Som utgångspunkt ligger den långsiktiga visionen för universitetet och delmål för perioden 2018–2020. Under våren har universitetets delmål för 2018­–2020 reducerats från 38 till 13, varav 6 är obligatoriska för alla organisatoriska nivåer (se lista nedan).

– Genom att reducera antalet delmål och samtidigt göra några av dem obligatoriska hoppas vi få en modell för verksamhetsuppföljning som ger en bra bild av hur hela universitetet utvecklas, samtidigt som vi minskar arbetsbelastningen i uppföljningsarbetet, säger rektor Hans Adolfsson.

Strategier och uppföljningskriterier för respektive delmål kommer att fastställas under hösten 2017. De sju delmål som inte är obligatoriska är av sådan karaktär att arbetet främst bedrivs och följs upp på universitetsgemensam nivå (mer om dessa delmål står i verksamhetsplanen).

Sex delmål obligatoriska för hela Umeå universitet:

Huvudmål: Utbildning för gränslös kunskap:

 • Delmål 2.1. Fortsatt implementering av universitetets kvalitetssystem för utbildning säkerställer ökad genomströmning och bidrar till breddat deltagande.
 • Delmål 2.2. Studenter på samtliga nivåer får internationella perspektiv i sin utbildning.

Huvudmål: Forskning som spränger gränser

 • Delmål 3.1. Universitetets andel av nationella och internationella externa medel har ökat.
 • Delmål 3.3. Universitetet har en attraktiv utbildning på forskarnivå.

Huvudmål: Det goda och effektiva universitetet

 • Delmål 4.1. Universitetet är en arbetsplats där mångfald ses som en tillgång och där jämställdhet integreras i verksamhetens planering, beslut och genomförande.
 • Delmål 4.2. Universitetet är en arbetsplats, där medarbetarnas och studenternas hälsa är i fokus.

Under år 2018 prioriteras 6 universitetsövergripande områden, 4 områden inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, samt 3 områden inom forskning och utbildning på forskarnivå. Samverkan med det omgivande samhället är integrerat i flera av de prioriterade områdena.

– Det är många nya uppdrag som tillkommit under 2017 och som vi måste prioritera för kommande år. Här återfinns exempelvis de universitetsövergripande uppdragen med att implementera universitetets jämställdhetsintegreringsplan, samt att arbeta med att ordna fram moderna beredskapsjobb, säger Hans Adolfsson.

Tretton prioriterade områden 2018:

Universitetsövergripande prioriteringar

 1. Kvalitet i utbildning på samtliga nivåer
 2. Jämställdhetsintegrering
 3. Mål för myndighetskapital
 4. Reell kompetens
 5. Moderna beredskapsjobb i staten
 6. Rekryteringsmål för professorer

Prioriteringar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 1. Minskat överskridande av takbelopp
 2. Samordning av särskild kompletterande utbildning för personer med forskarexamen
 3. Digital salstentamen
 4. Utbildning för nyanlända

Prioriteringar inom forskning och utbildning på forskarnivå

 1. Utveckling av forskningsinformation
 2. Forskningsinfrastruktur
 3. Försöksverksamhet med praktiknära forskning

Mer information:

Verksamhetsplan år 2018 Umeå universitet

Beslut om handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Frågor? Kontakta:

Carina Henningsson,
controller på Planeringsenheten.

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.